Sayfalar

NE ARAMIŞTINIZ?

Yükleniyor...

Bakire Olmayan Biriyle Evlenmek Dinen Caiz mi?

Bakire Olmayan Kızla Evlenmek,İslamda Bakire Olmayan Biriyle Evlenmek,Bakire Olmayan Kızla Evlenmek İslam,Bakire Olmayan Biriyle Evlenmek Dinen Caiz mi?,Bakire Olmayan Kızla Evlenilir mi?,Bakire Olmayan Biriyle Evlenmek Sevap mı?Bakire Olmayan Kızla Evlenmek Günah mı?..

bakire olmayan biriyle evlenmek


İnsan tabiatı itibariyle günah işlemeye meyilli yaratılmıştır. Ve dünya imtihan dünyasıdır. İnsanın önüne onu günaha sürükleyecek, yoldan çıkaracak türlü türlü şeyler çıkacaktır. Bunların başında “şeytan” gelmektedir. Şeytan kıyamet gününe kadar, insanları yoldan çıkarmak için Allah’tan izin almıştır. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılır:

“İblis (Allah’a): “Bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver.” Dedi. Allah: “ Haydi sen mühlet verilenlerdensin.” Buyurdu. İblis: “ Öyleyse beni azdırmana karşılık, and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın.” Dedi.” (A’raf, 7/14-17)
Ayetlerde görüldüğü gibi şeytan sürekli insanlara sokulacak; önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından. Ve böylece insanlar harama, günaha düşeceklerdir. Peki sonra ne olacak? Yaptığı kötü işlerden utanan, pişman olanlar ne yapacak? İşte tam burada Allah “tevbe” müessesesini getirmiştir. Yaptığında pişman olanlar, bir daha yapmamak üzere tevbe edecek, Allah’ın af ve mağfiretine sığınacak ve Allah da onları affedecektir:

“Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenler ile iman (larında sebat) edenlere gelince şüphe yok ki, Rabbin ondan (tövbeden) sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (A’raf, 7/153)

“Sonra, şüphesiz ki Rabbin; cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Nahl, 16/119)

“Allah katında (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa, 4/17)

“De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer, 39/53)

“Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim.” (Taha, 20/82)

Ayetlerde çok açık bir şekilde görüldüğü gibi günahından tevbe eden ve iyi işler yapanı Allah bağışlamaktadır. Bahsettiğiniz fiil, Allah’ın yasaklamış olduğu büyük günahlardan bir tanesidir. Değil o işi yapmak, ona yaklaşmak bile haram kılınmıştır:

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.”


Ama yapılan bu işten pişman olunmuş, tevbe edilmişse -inşallah- bu günah bağışlanacaktır. Önemli olan kişinin durumunu düzeltmesi ve güzel işler yapmasıdır. Böyle biri ile evlenmenizde dinen bir sakınca bulunmamaktadır.
Devamını Oku »

Müslüman Olmayan Bir Kadınla Evlenmek Günah mı?

Müslüman Olmayan Kadınla Evlenmek,Müslüman Olmayan Erkekle Evlenmek,Müslüman Olmayan Biriyle Evlenmek Günah mı?,Müslüman Olmayan Biriyle Evlenmek Caiz midir?,Başka Dinden Biriyle Evlenmek...

müslüman olmayan kadınla evlenmek

Müslüman bir erkek gayri müslim bir kadınla evlenebilir. Ancak, bu kadının kitap ehlinden, yani hristiyan veya yahudi olması şarttır. Ateşe, güneşe, yıldızlara putlara tapan müşrik kadınla evlenilmez. Dıştan müslüman görünen, fa­kat söz ve davranışları ile dinimizin emir ve yasaklarına karşı koyan meselâ, haramı helâl kabul eden bir kadınla da evlenilmez.

Kitaplı kadınlarla evlenmek konusunda İslâm âlimleri arasında ba­zı görüş ayrılıkları vardır. Çoğu âlimler gayri müslim bir kadınla evlen­menin caiz olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yalnız Hz. Ömer bunu doğru görmez.

Hz. Ömer'in Halifeliği sırasında İslâm orduları birçok yerleri fet­hediyor, yeni yeni ülkeleri İslâm devletine katıyordu. Bu arada İslâmın yiğit kahramanları ve bazı sahabiler kitap ehlinden kadınlarla evleniyor­lardı, İslâm ailesi ve müslüman nesli bakımından bunu tehlikeli gören Halife Hz. Ömer gayri müslim kadınlarla olan evlenmeleri hoş karşıla­mıyordu. Sahabelerden Hz. Huzeyfe bir yahudi kadınla evlenmiş, Halife Ömer kendisine:

“Onu salıver.” diye yazmıştı. Huzeyfe’nin

“O haram mıdır?” diye sorması ürerine Hz. Ömer şöyle cevap vermişti:

“Hayır, fakat onların ahlâk bakımından mazbut olmayanlarına tesadüf edece­ğimizden korkuyorum”.

Açıkça anlaşılmaktadır ki, Hz. Ömer, müslüman olmayan bir kadın­la evlenmeyi haram görmemiş, fakat İslâm ailesi ve müslüman neslin ge­leceği bakımından tehlikeli bulmuştur. Hz. Ömer'e hristiyan veya yahudi olan bir kadınla evlenmenin hükmü sorulur. O da;

“Allah müşrik kadınları müslüman erkeklere haram kılmıştır. Ben, bir kadının; Rabbim İsa'dır veya (Allah'ın kullarından biri için) falandır, demesinden da­ha büyük bir şirk tanımıyorum”şeklinde cevap verir. İslâm hukukuna göre din ayrılığı verasete engel teşkil eder. Buna gayri müslim bir ka­dın müslüman kocasından miras alamaz. Bu yüzden de onunla evlenmek mahzurludur.

Günümüz Türkiye’sinde yabancılarla evlenmeler yaygınlaşmış neredeyse moda haline gelmeye yüz tutmuştur. 
Burada şu noktayı belirtelim ki, müslüman olmayan erkeklerle evlenen Türk kızlarının çoktan müslümanlıktan ve Türklükten çıktığını kabul ediyor ve bu noktayı bir kena­ra bırakıyoruz. Yalnız şunu söyleyelim,bu hususta İslâm ailelerinin uyanık olmaları gerekir. 
Hatta etraflarından olan böylesine din dışı na­hoş olayların kahramanlarını yola getirmeye çalışmaları üzerlerine düşen dinî birer borçtur. Konumuz bu değildir. Konumuz kızların müslüman er­keklerle hayatlarını birleştirmeleridir. 
Bu ne olacaktır? Gerçi yabancı kızlar, usûlüne uyarak, müftülük dairelerine uğrayarak müslüman ol­duklarını ilân ediyorlar. Fakat bu, çoğu zaman bir formaliteden, usûl­den öte bir mânâ taşımıyor. Çünkü gerçekte müslüman olmayan bir kız­la evlenen bir müslüman erkeğin kurduğu aile yuvasında İslâmın şaşmaz prensipleri hüküm sürmüyor, bu yüzden de o yabancı kız İslamiyeti kabul etmekle birlikte İslâmın potasında erimiyor. 
Evlerinde tipik bir Al­man veya Yahudi gibi yaşıyorlar. Çocuklarına müslüman babanın dilini öğretmiyorlar. Bunun yanında müslüman koca da din ve milliyet ile birlikte günden güne artan bir hızla erimektedir. Ve geleceğimiz bakı­mından büyük bir tehlike işareti gösteren bu duruma biç bir yetkili ma­kam da tedbir arıyor değildir.

Düşününüz bir kere ki, Halife Hz. Ömer Allah Resulünün sahabele­rinden o derece endişe duyunca her geçen gün daha fazlası ile gönüllerden imanın silinmeye yüz tuttuğu zamanımızda artık bizim endişemizin derecesi ne olmalıdır. Elbette bu istikametteki olumsuz gelişmeler dinimiz hesabına büyük bir darbedir. 
Bu konuda yine müslüman kardeşlerimize kendi çaplarında ağır sorumluluk ve vazifeler düşmektedir. Biri yandan İslâmî aşıyı gönüllere zerk etmeye çalışırken, Öte yandan da İs­lâm ailelerinin İslamiyeti bütün prensipleriyle kendi aralarında tatbik alanına koymaları gerekir.

Yabancı memleketlere gönderilen işçilerin evlenme durumu:

Bir acıklı manzara daha var ki o, iyiden iyiye büyük bir bozgunun kucağına atılışımızın benzersiz örneğidir. Günümüzde Avrupa memle­ketlerine işçi gönderiyoruz. Bunun mânâsı, müslüman kardeşlerimizin; hıristiyanlığın kucağına ve yaygın fuhuşun girdabına düşmesi ve atılması demektir. Bunlardan evli olanların bir kısmı oralarda evlenmekte ve buradaki çoluk çocuğundan ayrılmaktadır. Kendisi, Avrupa’nın Allah tanımaz maddî yükselişlerinin içinde bunalıp kalmakta, çoluk çocuğu da Türkiye'de dağılıp perişan olmaktadır. Bu iki taraf için de büyük bir yı­kımdır. Çünkü erkek Avrupa’nın kadınlı içkili eğlence âlemlerinin büyü­süne kapılarak müslümanlığını küçük görmeye başlamakta; kadın da ço­ğu kere ya başka biriyle evlenerek çocuklarının perişan olmasına ortam hazırlamakta, ya da çoluk çocuğunun geçim derdine düşerek belki de kötü yola düşmektedir. Hele Avrupa’ya ihraç ettiğimiz kadın işçilerimizin durumu ise hiç de iç açıcı bir manzara göstermiyor. Bir kadının yaban­cı bir memlekete iş aramak için gitmesi kadar korkunç bir şey düşünül­mez. Sonra orada Alman erkekleri ile olan münasebetleri ise duyduğu­muz günlük haberler arasına girmiştir. Bu konuda daha fazla söz etmek istemiyoruz. Yalnız devlet ve millet olarak bütün manevî değerlerimizi kaybetmeğe doğru hızla yol aldığımızı hatırlamalıyız.

Tabii ki bu arada hayat şartlarında da birçok değişikliklerin ola­cağını söylemek gerekir. Meselâ Almanya'da su kıttır. Su yerine daima bira kullanılır. Halbuki bira dinimize göre içki sayıldığından haramdır. Bunu içen müslüman işçi kardeşlerimiz Allah emirlerine ve Kur'ân ya­saklarına karşı gelmiş oluyorlar. Et meselesi de böyledir. Oralarda do­muz eti kullanmak normal karşılanır, ama İslâmiyet birçok haklı se­beplere dayanarak domuz etini müslümanlara yasaklamıştır. Bütün bun­lar bir mü'minin üzerinde titizlikle durması gereken önemli meselelerdir.

Yukarıda yazdıklarımız coşkun iman taşıyan gönüller içindir. O yüzden zaten İslâm çizgisinden ayrılmış, olanlar, sözlerimizi içi boş bir takım kelime ve laflardan ibaret karşılayabilir. Ama tekrar edelim ki İslâm dini insanlık dinidir. İnsanoğlunun maddi ve manevi lekesiz kur­tuluşa kavuşmasının mücadele bayrağını açmıştır. Bu yolda dizi dizi şe­hitler vermiş bir milletin torunları servet biriktireceğim para yapaca­ğım, diye yabancı ülkelerde din ve ahlâkını bırakıp üç buçuk günlük fâni hayatı uğruna ebedî olan âhiretini feda etmemelidir.

Devamını Oku »

Depresyon İçin Okunacak Dualar

Depresyon İçin Esmaül Hüsna,Depresyona İyi Gelen Dua,Dinimizde Depresyon,Depresyonda Okunacak Dua,Depresyon İçin Okunacak Dua...

Depesyon İçin Okunacak Dualar

Öncelikle Yapmanız Gerekenler: Her zaman gusül abdestiniz bulunmalıdır. Biliyorsunuz vücutta iğne ucu kadar kuru yer kalmaması lazımdır. Sonrasında normal abdestli olunmalıdır. Sıkıntı ve bunalım insanda ateşleme ve hararet yapar gibi durumlarda elinizi yüzünüzü yıkamak yerine tam anlamı ile bir abdest alın. Kısacası Abdestsiz gezmeyin.

Büyük Günahlardan kaçının ( haram – zina – içki ve diğer yasak olanlar.. )

Aşağıda vermiş olduğum sure ve duaları her sabah ve her akşam tek seferde okuyun. Okuma bitiminde Allaha sizi bu durumdan kurtarması için dua edin. Dua sonunda da fatiha suresini okuyup amin deyin.

Bu yolu bu sabah ve bu akşam deneyin %100 çözüm olduğuna inanın. Bu duaları okuyan kişide "ne sıkıntı ne bunalım nede depresyon hiç bir ruhi sıkıntı" kalmaz. Hepsi Geçer gider Allahın izni ile sonuçta bu rahatsızlıklar cinlerin ve şeytanların vesvesesindendir. Bu dualar ile onlardan %100 kurtulursunuz.

Dikkat : Okuma sırasında sıkılma bunalma daralma olursa bilin ki bu sizi rahatsız eden yani sizi bunalıma sokan cinlerin ve şeytanların sıkılmasındandır. Yani siz okudukça bu sefer onlar sıkılacaklardır ve sonunda pes edip kaçıp gideceklerdir. Her gün Okumanızda fayda vardır.

Ayrıca bu dualar sizi nazardan kötü olaylardan karabasandan cinlerden, şeytanlardan ve büyüden korur.

Daha sonraki günler yorum kısmını kullanarak konu hakkında yorumunuzu yapın lütfen.

 • Euzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim
 • Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn
 • Bismillâhirrahmânirrahîm,bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.
 • Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
 • Reva Aliyyül-Rıda, fe-kale, Haddeseni ebi Musel-Kazım an ebihi Caferis-Sadık an ebihi Muhammedenil-Bakır an ebihi Zeynelabidin Ali an ebihil-Hüseyn an ebihi Ali bin Ebi talib radıyallahü anhüm, kale haddeseni habibi ve kurretü ayni Resûlullahi sallallahü aleyhi ve sellem, kale haddeseni Cibrilü, kale semitü Rabbülizzeti yekülü, La ilahe illallahü hısni, men kale-ha dehale hısni, ve men dehale hısni emine min azabi.
 • Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah.
 • Euzü bi kelimatillahit tammatilleti la yücavizühünne berrün ve la facirun min şerri ma zerae filardı ve min şerri ma yahrucü minha ve min şerri maya’rucü fis semai ve ma yenzilü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman
 • Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbil felak Min şerri maa halak Ve min şerri ğaasikın izâa vekab Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad Ve min şerri haasidin izâa hased
 • Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbinâas Melikinnâas İlâahinnâas Min şerril vesvâasil hannâas Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas Minel cinneti vennâas
 • Bismillahhirrahmanhirrahim Kul hüvellâahü ehad Ellâahüs samed Lem yelid ve lem yüüled Velem yeküllehüü küfüven ehad
 • Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn amin
 • Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.
 • Rabbi inni messeniyeş şeytanu binusbin ve azab . rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzu bike rabbi en yahdurun. ve hıfzan min külli şeytanin marid
 • Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir, lâ ilâhe illallahü velâ havle velâ kuvvete illâ billah
 • Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh
 • La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.
 • Ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne
 • Allahümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entağfireli ve terhameni.
 • Allahümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entellahü lâilâhe illâ entel-ahadüs-samadül-lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehü küfüven ehad
 • Allahümme inni e’uzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyüb
 • Allahümme Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınâ azâbennâr – Birahmetike ya Erhamerrâhimin.
 • Allahümme inni es’elükessıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimin.
 • Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh
 • Lâ ilâhe illallah kable külli şey’in, Lâ ilâhe illallah ba’de külli şey’in, Lâ ilâhe illallah yebka Rabbünâ ve yefni küllü şey’in.
 • Allahümme inni es’elüke bi-enne lekel-hamdü lâ ilâhe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm
 • Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin
 • Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim
 • Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh.
 • Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim
 • Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber.
 • Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi
 • Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah
 • Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi, alâ dinik
 • Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.
 • Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.
 • Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka
 • Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim
 • Estağfirullah min külli mâ kerihallah.
 • Hasbiyallahü ve ni’mel vekil .
Depresyon için okunacak dualar bitince sonunda "Sadakallahul Azim" denir. Ardından depresyondan kurtulmak için Allaha dua Edin.Sonrasında. "El Fatiha deyip ve Fatiha" okunur ve  Amin denilerek bitirilir.

Devamını Oku »

Salâvat-ı Kübrâ Faziletleri-Türkçe,Latince,Arapça Okunuşu ve Anlami

Salâvat-ı Kübrâ Faziletleri, Salâvat-ı Kübrâ Duasının Sırları,Salâvat-ı Kübrâ Türkçe Okunuşu,Salâvat-ı Kübrâ Latince Okunuşu,Salâvat-ı Kübrâ Arapça Okunuşu,Salâvat-ı Kübrâ Duasının Anlamı,Salâvat-ı Kübrâ(Büyük Salavat)...
Salâvat-ı Kübrâ Duası

Salâvat-ı Kübrâ insanlara huzur ve mutluluk veren, okunması ile faydalar kazanılan mühim salavatlardan biridir. Bu duayı sürekli yapan kişiye Allah (Celle Celâlühü) birtakım ikramlarda bulunacaktır. Salâvat-ı Kübrâ en büyük salavattır.

Salâvat-ı Kübrâ Okumanın Hikmetleri ve Faziletleri Nelerdir? 
– Ailesinde sorunları olan bir kişi Salâvat-ı Kübrâ okursa aile içinde huzur hakim olur ve yaşanan sorunlar ortadan kalkar.
– Büyü ve sihire karşı kalkan görevi görür.
– Hastalıklara karşı şifa mahiyetindedir.
– 100 defa okunması halinde düşmanlarına karşı galip olur.
– Sıkıntı ve borç döneminde okumak kişiye maddi manevi destek sağlar.
– Muhabbetin artması için muhabbetin artmasını istediğin kişiye 11-45 kez okunursa muhabbet artar.
– Perşembe gününde, kuşluk vaktinde okunup dua edilirse bu dua kabul olur.
– Hacca ya da umreye gitmek isteyen kişi bol bol okumalıdır.
– Hafızayı kuvvetlendirir.
– Ruhsal manada kişiye enerji ve güç verir.
– Sık sık okunması (devamlılık esas)okuyan kişiye bol rızık ve zenginlik verir.

Salâvat-ı Kübrâ Arapça
أعودبالله من الشيطن الرجيم بسم الله ارحمن ارحيم
لقدجآءكم رسول من انفسكم عزيزعليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فان تولوافقل حسبى الله لآاله الاهوعليه توكلت وهورب العرش العظيم
ان الله وملئكته يصلون على النبى يآايهاالدين امنواصلواعليه وسلموتسليما
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنامحمدان لنورالداتى واسرالسارى فى جميع الآسمءوالصفات

. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيد المرسلين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيد النبيين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيد الصديقين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيد الراكعين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيد القاعدين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيد الساجدين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيد الذاكرين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيد الطاهرين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيد الظاهرين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيد الشاهدين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيد الاولين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيد الاخرين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيدى يا رسول الله
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا نبي الله
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيدى يا حبيب الله
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا من اكرمه الله
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا من عظمه الله
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا من شرفه الله
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا من اطهره الله
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا من اختاره الله
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا من صوره الله
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا من عبد الله
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا خير خلق الله
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا خاتم رسل الله
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سلطان الانبياء
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا برهان الاصفياء
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا مصطفى
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا معلى
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا مجتبى
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا مزكى
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا مكي
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا مدني
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا عربي
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا قريشي
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا هاشمي
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا ابطحي
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا زمزمي
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا امي
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيد ولد ادم
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا احمد
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا محمد
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا طه
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا يس
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا مدثر
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا صاحب الكوثر
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا شفيع يوم المحشر
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا صاحب التاج
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا صاحب المعراج
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيد الاولين والاخرين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيد المحسنين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيد الكونين والثقلين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا صاحب النعلين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيدى يا رسول الله
خاتم الانبياء والمرسلين
. الف الف صلاة والف الف سلام عليك يا سيدى يا نبي الله الى يوم الدين
. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله ارحمن ارحيم
محمد رسول الله والدين معه أشدآءعلى الكفاررحماءبينهم تراهم ركعاسجدايبتغون فضلامن الله ورضواناسيماهم فى وجوههم من اثرالشجود دلك مثلهم فى التوراةومثلهم فى الاءنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم اكفاروعدالله الدين امنووعملواالصالحات منهم مغفرة واجراعظيما


Salâvat-ı Kübrâ’nın Anlamı:

Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

“Ey Mürsel (gönderilen)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Nebî (peygamber)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Sıddıkların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Rukû‘ Edenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Secde Edenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ka‘deye Oturanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kıyamda Duranların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Namaz Kılanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Zikredenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Şâhitlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Evvelkilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Sonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın Rasûlü! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın Nebîsi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın Habîbi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisine ikram ettiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini büyük tuttuğu Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisine şeref verdiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini galip kıldığı Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini seçtiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisine üstün sûret (ve sîret) verdiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’a (gerçek mânâda) ibâdet eden Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın Mahlûkatının En Hayırlısı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın Rasüllerinin Sonuncusu! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Enbiyânın Sultânı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Esfiyânın Burhânı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mustafâ! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mu‘allâ (son derece üstün kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müctebâ (seçkin kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müzekkî (Ümmetini günahlardan temizleyen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mekkî (Mekkeli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Medenî (Medîneli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Arabî (Arab kavmine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kuraşî (Kureyş kabilesine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Hâşimî (Hâşim oğullarına mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ebtahî (Mekke’de bulunan Ebtah vâdisinde konaklayan)!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Zemzemi (Zemzemle büyüyen)!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tihâmî (Mekke’nin bağlı bulunduğu Tihâme bölgesinin sâkini)! Bir- milyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ümmî (Okuma yazma bilmediği halde bütün ilimleri Rabbinden öğrenen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Âdemoğullarının Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ahmed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Muhammed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tâhâ! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Yâsîn! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müddessir (İlk vahiy geldiğinde yakalandığı sıtma nedeniyle örtülere bürünen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kevser ırmağının sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mahşer gününün Şefaatçisi!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tâc sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mi‘râc sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Muhsin (Allâh-u Te‘âlâ’yı görür gibi ibâdet eden)lerin Efendisi!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kevneyn ve Sekaleynin (iki cihanın ve insü cânnın) Efendisi!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Na‘leyn (iki mübarek takunya) Sahibi!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Efendim!

Ey Allah’ın Rasûlü!

Ey Nebilerin ve Rasüllerin sonuncusu!

Ey cezâ gününde (şefaat makamına erdirilen) Allah’ın Peygamberi!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.


Latince Okunuşuna Ezber İçin Yer Veriyoruz Fakat Sizi Uyarıyoruz!
Yeni yazı dediğimiz bugün kullanmakta olduğumuz latin harfleriyle Kur’an’ı doğru okumak mümkün değildir. Çünkü Kurân harflerinin birçoğunun karşılığı yeni yazıda mevcut değildir. Mesela: Zal, (üç noktalı) Se, Ha, Hı, Dât, Tı, Zı, Ayın, Hemze gibi harflerin ve uzatma işaretlerinin karşılıkları yoktur. Onun için her müslümanın Kurân’ı doğru okuyabilmesi için Kurân harfleriyle Kurân-ı Kerim okumasını öğrenmelidir. Kurân-ı Kerim okumanın çok büyük sevabı vardır. Bu ise ancak Kurân’ı, kendi harfleriyle öğrenip okumakla mümkün olacaktır. Ehli sünnet itikadı gereği ve islam alimlerinin tavsiyesine göre duaların manalarını yada arapçalarını okumamız. Bizlere tavsiye edilen ve asıl yapmamız gereken arapçasını öğrenip okumamız!

Salâvat-ı Kübrâ’nın Latince Okunuşu (Ezber yada Arapça için çalışanlara için...)

Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sadikiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider rakiiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sacidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel musalliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidez zakiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyideş şahidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evveliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel ahiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyalah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ekramehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Azzemehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Şerrefehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men ezherehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menih terahullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Savverahullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Abedellah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hayra halkıllah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hateme rusulillah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sultanel enbiyai
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Burhanel esfiyai
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mustafa
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mu’alla
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mücteba
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müzekki
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mekkiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Medeniyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Arabiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Kureşiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Haşimiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ebtahıyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Zemzemiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Tihamiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ümmiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide velede âdeme
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ahmed
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Muhammed
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Taha
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Yasin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müddesir
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Kevser
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Şefi’a yevmil mahşer
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibettac
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Mi’rac
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide evveliyn vel ahiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Muhsinin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kevneyni vessakaleyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya sahiben Na’leyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidi ya Rasulallahi ya Hatemel enbiyai vel mürseliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallahi yevmeddiyn.
Sübhane rabbike rabbil izzeti amme yesıfun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn.


Allahümme salli alâ Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema salleyte alâ İbrahime ve barik alâ Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema barekte alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.

Fatiha ihlas tahiyat ile bitirilir!..
Devamını Oku »

Astım ve Nefes Darlığı Hastaları İçin Dualar

Astım İçin Dua,Astım Bronşit Duası,Nefes Darlığı İçin Dua,Astım ve Nefes Darlığı Çeken Hastalar İçin Dualar ve Ayetler.Nefes Darlığı İçin Okunacak Dua...

Astim ve Nefes Darliği Hastalari İçin Dualar

Astım ve nefes darlığı olan kimseler bu Âyet-i Kerimler sabah-akşam şifa niyetiyle 3 veya 7 defa okumalıdır.

“Bismillahirrahmanirrahıym.”

“Leyse lehâ min dünillâhi kâşifeh.Elhamdü lillâhi ve selâmün alâ ıbâdillahillezinastafâ.Selamün kavlen min rabbir rahıym.Vesselâmü aleyye yevme vülidtü ve yevme emûtü ve yevme üb’as.Selâmün aleyküm ketebe rabbüküm alâ nefsihir rahmeh.Selâmün aleyküm bimâ sabertüm.”

Astım veya nefes darlığından rahatsız olan her gün 1 kere “Rahman” veya “Mümtehine”suresini 1 bardak suya okuyup içerse Allahü Teala Hazretleri’nin izniyle şifa bulur.

Rahman Suresi:
Bismillahirrahmanirrahim
1. Er rahman.
2. Alleme lkur’ane.
3. Halekal insane.
4. Allemehul beyan.
5. Eş şemsu vel kameru bi husban.
6. Ven necmu veş şeceru yescudan.
7. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.
8. Ella tatğav fil mizan.
9. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.
10. Vel erda vedaaha lil enam.
11. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.
12. Vel habbu zul asfi ver rayhan.
13. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
14. Halekal’insane min salsalin kelfahhari.
15. Ve hale kalcanne min maricin min narin.
16. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
17. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.
18. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
19. Mereclbahreyni yeltekıyani.
20. Beynehuma berzahun la yebğıyani.
21. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
22. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu.
23. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
24. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami.
25. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
26. Kullu men ‘aleyha famin
27. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami.
28. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
29. Yes’eluhu men fiyssemavativel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin.
30. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
31. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.
32. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
33. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzula tenfizune illa bisultanin.
34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
35. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
36. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
37. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.
38. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
39. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun.
40. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
41. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami.
42. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
43. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.
44. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
45. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
46. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.
47. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
48. Zevata efnanin.
49. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
50. Fiyhima ‘aynani tecriyani.
51. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
52. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.
53. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.
54. Muttekiiyne ala furuşimbetainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.
55. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
56. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.
57. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
58. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.
59. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.
60. Hel cezaul ıhsani illel ihsan.
61. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
62. Ve min dunihima cennetan.
63. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
64. Mudhammetan
65. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
66. Fihima aynani neddahatan.
67. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
68. Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman
69. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
70. Fihinne hayratun hısan
71. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
72. Hurum maksuratun fil hıyam
73. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
74. Lem yatmishunne insun kablehum ve la can
75. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
76. Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan
77. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
78. Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram
Bismillâhirrahmânirrahîm

60/MUMTEHİNE-1: Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızû aduvvî ve aduvvekum evliyâe, tulkûne ileyhim bil meveddeti ve kad keferû bi mâ câekum minel hakk(hakkı), yuhricûner resûle ve iyyâkum en tû’minû billâhi rabbikum, in kuntum harectum cihâden fî sebîlî vebtigâe merdâtî tusirrûne ileyhim bil meveddeti ve ene a’lemu bi mâ ahfeytum ve mâ a’lentum, ve men yef’alhu minkum fe kad dalle sevâes sebîl(sebîli).


60/MUMTEHİNE-2: İn yeskafûkum yekûnû lekum a’dâen ve yebsutû ileykum eydiyehum ve elsinetehum bis sûi ve veddû lev tekfurûn(tekfurûne).


60/MUMTEHİNE-3: Len tenfeakum erhâmukum ve lâ evlâdukum, yevmel kıyâmeh(kıyâmeti) yefsılu beynekum, vallâhu bi mâ ta’melûne basîr(basîrun).


60/MUMTEHİNE-4: Kad kânet lekum usvetun hasenetun fî ibrâhîme vellezîne meah(meahu), iz kâlû li kavmihim innâ bureâu minkum ve mimmâ ta’budûne min dûnillâhi kefernâ bikum, ve bedee beynenâ ve beynekumul adâvetu vel bagdâu ebeden hattâ tû’minû billâhi vahdehû, illâ kavle ibrâhîme li ebîhi le estagfirenne leke ve mâ emliku leke minallâhi min şey’İn, rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr(masîru).


60/MUMTEHİNE-5: Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû, vagfir lenâ rabbenâ, inneke entel azîzul hakîm(hakîmu).


60/MUMTEHİNE-6: Lekad kâne lekum fîhim usvetun hasenetun li men kâne yercûllâhe vel yevmel âhire ve men yetevelle fe innallâhe huvel ganiyyul hamîd(hamîdu).


60/MUMTEHİNE-7: Asâllâhu en yec’ale beynekum ve beynellezîne âdeytum minhum meveddeh(meveddeten), vallâhu kadîr(kadîrun), vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).


60/MUMTEHİNE-8: Lâ yenhâkumullâhu anillezîne lem yukâtilûkum fîd dîni ve lem yuhricûkum min diyârikum en teberrûhum ve tuksitû ileyhim, innallâhe yuhıbbul muksitîn(muksitîne).


60/MUMTEHİNE-9: İnnemâ yenhâkumullâhu anillezîne kâtelûkum fîd dîni ve ahrecûkum min diyârikum ve zâherû alâ ıhrâcikum en tevellevhum, ve men yetevellehum fe ulâike humuz zâlimûn(zâlimûne).


60/MUMTEHİNE-10: Yâ eyyuhellezîne âmenû izâ câekumul mû’minâtu muhâcirâtin femtehınû hunn(hunne), allâhu a’lemu bi îmânihinn(îmânihinne), fe in alimtimû hunne mû’minâtin fe lâ terciû hunne ilel kuffâr(kuffâri), lâ hunne hıllun lehum ve lâ hum yehıllûne le hunn(hunne), ve âtûhum mâ enfekû, ve lâ cunâha aleykum en tenkıhû hunne izâ âteytumû hunne ucûrehunn(ucûrehunne), ve lâ tumsikû bi isamil kevâfiri ves’elû mâ enfaktum vel yes’elû mâ enfekû, zâlikum hukmullâh(hukmullâhi), yahkumu beynekum, vallâhu alîmun hakîm(hakîmun).


60/MUMTEHİNE-11: Ve in fâtekum şey’un min ezvâcikum ilel kuffâri fe âkabtum fe âtûllezîne zehebet ezvâcuhum misle mâ enfekû, vettekûllâhellezî entum bihî mû’minûn(mû’minûne).60/MUMTEHİNE-12: Yâ eyyuhen nebiyyu izâ câekel mu'minâtu yubâyi'neke alâ en lâ yuşrikne billâhi şey'en ve lâ yesrikne ve lâ yeznîne ve lâ yaktulne evlâdehunne ve lâ ye'tîne bi buhtânin yefterînehu beyne eydîhinne ve erculihinne ve lâ ya'sîneke fî ma'rûfin fe bâyı'hunne vestagfirlehunnallâh(vestagfirlehunnallâhe) innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).


60/MUMTEHİNE-13: Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tetevellev kavmen gadıballâhu aleyhim kad yeisû minel âhireti kemâ yeisel kuffâru min ashâbil kubûr(kubûri).
Devamını Oku »

Salaten Tüncina Duasının Fazileti

Salaten Tüncina Duasının Fazileti,Salaten Tüncina Duası..."BÜTÜN AFETLERE , BELALARA , KAZALARA , KORKU VE ENDISELERE , KAYGI VE TASALARA KARSI KORUYUCUDUR. KURTARICI VE MANEVİ YARDIMIN GELMESINE EN ETKILI BIR SEBEP VE VESILEDİR."

Bir sıkıntısı olan kişi , geceleyın 2 rekat namaz kılar .

Namazdan sonra en az 11 olmak üzere 33 ,66, 99 , 111 , 333 , 666 , 999 , 1111 olmak üzere ıstedıgı sayıda okur . (yanı okuma bu sayıların herhangı bırınde bıtırılecek hangı sayıya kadar okumaya gucunuz yetebılıyorsa ) kısa zaman sonra maksadın hasıl oldugu görülür.

33 ,66, 99 , 111 , 333 , 666 , 999 , 1111 sayılarına gelındıgınde : '' ya rabbi beni filanca işden kurtar '' dıye dua edıp sonra tekrar okumayı sürdürmek uygundur...

Devamını Oku »

Adetliyken Tesbih Çekilir mi?

Hayızlı Kadın Tesbih Çekebilir mi?Adetliyken Tesbih Çekilir mi(Nihat HATİPOĞLU),Adetliyken Tesbih Çekilir mi?,Adetliyken Dua Okunur mu(Diyanet),Adetliyken Dua Edilir mi?

Adetliyken Tesbih Çekilir mi


Kelime-i Tevhid, Kelime-i Şehadet, salavat-ı şerife, istiğfar gibi tevhid ayrıca zikir cümlelerini bir yada birden fazla okumak caizdir.Besmele de Kur’an’dan bir ayet olduğundan hayızlı iken yazılmaması daha isabetli olur. Bu arada hangi mezhebe bağlı olursa olsun, bu durumdaki bir bayan Kur’an-ı Kerimin bir ayetini bile el süremez. Yalnız Kur’an’a yapışık olmayan temiz bir bez veya kağıtla tutabilir.
Halk dilinde aybaşı, adet görme, adet olma, adet kanaması denilen kadınlara mahsus hale fıkıh ilminde hayız denir.

Hayız hali, kadınların ergenliğe erdikten yani buluğ çağına girdikten menopoza kadar gördükleri fizyolojik bir olaydır. Kadında döl yatağının yani rahmin iç yüzünü kaplayan zarın, yumurtanın döllenmeyip ölmesi ve hormon salgısının kesilmesi üzerine parçalanarak kanla birlikte dışarı atılmasından ibarettir. Hayız kanının durmasıyla kadının temizlik dönemi başlar.

Hayız hali, İslam dininde bazı ibadetlerin yapılmasına engel olan “Hükmi Kirlilik” olarak ifade edilmiştir. Çünkü hayız, iradi olmayan bir hükmi kirlilik hali olduğundan, cinsi münasebet ve ihtilamdan kaynaklanan, gusül veya teyemmümle giderilmesi mümkün olan cünüplükten farklıdır.

Kur’an-ı Kerim’in Bakara Sûresi, 222. ayetinde hayız konusuna yer verilmiştir. Allah (cc) hayızın kadınlar için bir nevi sıkıntı ve rahatsızlık olduğunu belirtmiştir.

Hayızlı kadın dua edebilir, tesbih çekebilir, dua niyetiyle Kur’an’dan dua ayetlerini okuyabilir. Fatiha, İhlas, Felak, Nas gibi sûreler buna örnektir. Besmele, kelime-i tevhid ve şehadeti de okuyabilir. İhtiyaç halinde mescide girebilirler.
Devamını Oku »

Gece Sakız Çiğnemek Günah mı?

Tuvalette Sakız Çiğnemek Günah mı?,Banyoda Sakız Çiğnemek Günah mı?,Gece Sakız Çiğnemek Günah mı?...

Gece Sakız Çiğnemek Günahmı

Sakız içerisinde yer alan maddeler içerisinde İslam dininde haram olan gıdalar içermedikçe tabi olarak helaldir ve çiğnenmesinde hiç bir mahsur yoktur. Geleneksel olan ve daha çok eski büyüklerden duyulan geceleri veya akşamları sakız çiğnenmez sözünün İslam dininde bir dayanağı yoktur.Tuvalette yada banyoda sakız çiğnemenin de islam dininde bir dayanağı yoktur. Bu ve buna benzer söylenenlerin kaynağı ve nedeni ise sakızın, ağzı sık sık açılarak hatta şişirmek suretiyle patlatılmasından dolayı, İslam alimleri sakız çiğnemeyi İslam dininin edebine ters düştüğü görüşünde olmalarıdır.Düşünün ki tuvalette sakız çiğnerken ses çıktı veya sakız patlatıldı ve dışarıda duyan biri bu sesi yanlış anladı...kısacası bu hoş bir durum değildir.
Bu konuyu bilen fakat alim olmayan büyüklerimiz alimlerin bu sözlerine dayanarak gece sakız çiğnemek günahtır demişlerdir ki bu yanlıştır.

Tabi şu da bir gerçek ki bir erkeğin toplum içinde böylesi laubali tavırlarla sakız çiğnemesini kimse hoş görmemektedir ve zaten toplumun genel görüşüne göre sakız çiğnemek bir erkeğe yakışmamaktadır. Bayanlarda ise edebe en aykırı yönü sakız çiğnerken erkeklerin dikkatlerini üzerlerine çekmeleridir. Bu gibi dinde hoş görülmeyen nedenlerle sakız çiğnemek İslam edebinde pek hoş görülmemektedir.


Lakin şunu da belirtmeliyiz ki sakızı usulünce çiğnemekte hiç bir mahsur yoktur ve sakız çiğnemede banyoda,tuvalette-sabah, akşam veya gece diye bir ayrımda yoktur.Sakız çiğnemenin edebini, usulünü ise kısaca açıklamak gerekir ise sakızı şişirip patlatmadan, çiğnerken ağzı fazla açıp kapatmamak ve özellikle sakız çiğneyen erkek veya kadın insanların dikkatini çekmeden çiğnenmesidir.
Devamını Oku »

Eşlerin Banyoda Cima Etmesi Günah mı?

Eşlerin Banyoda Cima Etmesi Günah mı?,Banyoda Cinsel İlişki Caiz mi?,Banyoda Cinsel İlişki Haram mı?,Banyoda Cinsel İlişki Günah mı?,Banyoda Cima Yapmak Caiz mi?..Aradığınız tüm soruların cevabı bu sitede...

Eşlerin Banyoda Cima Etmesi Günahmı

Soru: Hocam eşimle geçen gece banyoda cima yaptık ben dini yönden sakıncası var diye pek istemedim ama kocam ısrar edince yapmak zorunda kaldım,banyoda cima yapmak günah mıdır?

Cevap: Banyoda cinsel ilişki yani cima günah değildir,mekruhtur.Yatakta bile cima yapmanın sınırları varken cinsel fantezi niyetiyle banyoda yapılan cima yanlış bir durumdur.
Evi olan erkek ve kadınlar için helal dairesi geniş tutulmuş çok az yasaklar konmuştur. Yasak olmamakla birlikte yapılmaması tavsiye edilen bazı ilişkilerde mevcuttur.
Banyo veya duş alırken cinsel ilişkiye girmek haram değildir. Ancak bazı alimler aradaki ihtiram ve saygıyı bozmamak için ilişki esnasında cinsel organlara bakılmamasını tavsiye etmişlerdir. Bu konu hakkında bazı hadisi şeriflerde vardır.

Devamını Oku »

Sekine Duasının Fazileti ve Sırları

Sekine Duasının Fazileti ve Sırları:
Sekine duasının ehemmiyetinin yeterince idrak edilmediği ve evrad u ezkar dünyamızda hak ettiği yeri almadığı kanaatindeyiz. Bu sebeple bu yazımızda Bediüzzaman Hazretlerinin evrad u ezkar hayatına kısaca bir göz atıp evradları içinde olan Sekine isimli ve kendine daimi vird edinerek bütün evradları zamanla değiştiği halde hiç bırakmadığı bu dua hakkındaki mülahazamızı sunmaya çalışacağız.
Sekine Duasının Fazileti ve Sırları


Bediüzzaman Hazretlerinin Evrad Hayatı:

Bediüzzaman Hazretlerinin telif etmiş olduğu Risale-i Nur Külliyatı gerek bu asrın, gerekse önümüzdeki asrın beşeriyetini fikir karanlıklarından kurtarıp tenvir ve irşad edecektir. (1) İman ve Kur’an hizmetinde böyle büyük bir çığır açan, Bediüzzaman Hazretleri, evrâd u ezkâr mevzuunda hiç mi hiç kusur etmemiş, en ağır meşguliyetlerinde dahi evradını okumuştur. Mehmed Feyzi Efendi Üstadın evraddaki hassasiyetini şöyle ifade etmiştir: “Gecelerde sabaha kadar calib-i dikkat bir hal-i haşiane ile ubudiyette bulunurlar. Yaz ve kış bu adetleri tahalluf etmez (geri kalmaz). Teheccüd ve münacaat ve evradlarını asla terk etmezler. Hatta bir Ramazan’da pek şiddetli hastalıkta altı gün bir şey yemeden savm-ı visal (iki gün üst üste iftar etmeden oruç tutmak) içinde ubudiyetteki mücahedelerini terk etmediler. Komşuları her zaman derler ki: “Biz sizin üstadınızın sekiz sene yaz ve kış geceleri, aynı vakitlerde, sabaha kadar hazin ve muhrik sadasıyla münacat seslerini dinler ve böyle fasılasız devamlı mücahedesine hayretler içinde kalırdık.” (2)
Bediüzzaman Hazretlerinin evrad u ezkar hayatını merak eden Fas’ın en büyük mütefekkirlerinden biri olan Taha Abdurrahman Bediüzzaman Hazretlerinin okuduğu evrad kitabı Hizbu’l-Hakaiki görünce şunları söyler:

“İşte bu, Muazzam Külliyat’ın menbaı,bu derecede kalblerde ve ruhlarda tesir eden böyle bir eserin arkasında, böyle kuvvetli ve kesif bir ibadet olduğunu tahmin ediyordum. Onun için ısrarla Bediüzzaman’ın evradını soruyordum. Kalb etrafında günlük meşgalelerden, günahlardan biriken perdeler, muhatabın kalbinde ve ruhunda tesir edecek bir cümlenin kalbin ta derinliğinden gelip çıkmasına mani olurlar. 
Bu sebebden, bu Nurlar’da madem ki, külli bir tesir var, bu, o derslerin, kalbin tam umkundan ve derinliğinden geldiğine en büyük delildir. Bu derinliğin arkasında da böyle kuvvetli bir evrad vardır.” (3)

Evradlarından “Sekine” :

Sekine duası hakkındaki mevzulara girmeden önce risalelerdeki gaybi işaretlerin ne kadar hakikat olduğunu ve Bediüzzaman Hazretlerinin evradları içinde sekine duasını neden hiç değiştirmediğini değerlendirelim.

Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’un birçok yerinde gaybi işaretlerden bahseder. Risale-i Nurlardaki gaybi işaretler ve haberlere ne kadar itimat edeceğimizi Risalelerin ve Bediüzzaman Hazretlerinin ortaya koyduğu neticeye bakarak karar verebiliriz. Zira Merhum Ziya Paşa “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz /Şahsın görünür, rütbe-i aklı eserinde.”der. Bu sebeple Risale-i Nur Külliyatının nasıl bir eser olduğunu ve Bediüzzaman Hazretlerini anlamak için risaleleri okuyan ve inceleyenler üzerinde ne gibi etkiler ve sonuçlar hâsıl ettiğini tespit etmek yerinde olacaktır. Her yaştan ve her tahsil seviyesinde bulunan insanlara hitap eden risaleler dünya çapında kırktan fazla dile tercüme edilmiştir.
Risale-i Nur Külliyatını ciddi olarak okuyan her gençte günahtan kaçınmanın, ibadette hassasiyetin, kul hakkına riayetin, olayları muhakeme edebilme seviyesinin yükseldiği görülmektedir. Ahir zaman olarak nitelendirilen bu fitne asrında hisleri oldukça aktif olan gençlerde dahi böyle yüksek faziletlerin görülmesine sebep olan Risale-i Nur Külliyatının ne kadar hakikatli bir eser olduğu aşikârdır. 
Risale-i Nur’dan başka herhangi bir Kur’an tefsiri veya bir Kur’an çalışmasının onlarca dile çevrildiği ve milyonlarca insan tarafından takip edildiği bilgimiz dâhilinde değildir. Eğer risaleler gibi kırktan fazla dile çevrilmiş, her yaş ve seviyeden milyonlarca insanın okuduğu bir Kur’an çalışması veya tefsiri varsa bize bildirilmesinden memnun oluruz.

Öte yandan risaleleri inceleyen ilim adamlarından Prof. Muhsin Abdülhamid şunları söylemektedir: “Doğrusu, İmam Nursi; Tefsîrî metodunda, bambaşka bir gaye ve bir hedef takip etmiştir. O; bu metod ve menhecinde, Ümmet-i İslamiye’yi, tıpkı Kur’an’ın Sahabelere ilk nazil olduğu anlarda, o Kur’an’ın ilk devresindeki canlılığa kavuşturmaya çalışıyor. Ve nasıl ki, Kur’an, o gün cahiliye devrinin ardından, yepyeni bir kamil insan ortaya çıkarmıştı, işte İmam Nursi de, bu asrın insanını o günün heyecanına ulaştırarak, asrın cehaletinden insanları, yepyeni bir Kur’anî bir ders ile Nura ulaştırmaya çalışıyordu.” (4)

Prof. Faruk Hammade ise risaleleri okuduktan sonra Bediüzzaman Hazretleri hakkında şu tespitlerini bildirmiştir: “İslam ümmetinin çok zor bir devrinde, büyük bir İmamı görürüz. İmam Bediüzzaman-ı Nursî
” O, (r. h.) muhakkak Lisan-ı ümmetti,Halk kitlesinin fakihi idi,Neslin muslihi idi,Asrın ve İnsaniyetin davetçisi idi. Cenab-ı Hakk, ona çok hususiyetler vermişti.” Bunlardan birkaç tanesini arz ediyorum:

1- ‘Abkariyet’ dediğimiz, ilimde ve derste mükemmeliyet ve kusursuzluk..

2- ‘Mütemeyyiz bir Sülûk’. Yani, diğer akranından sıyrılmış farklı bir meslek sahibi oluşu..

3- ‘İrade ve Salâbet’. Acib bir irade ve Salabet..

İmam Nursi’nin salâbetini anlatırken, şöyle tarif ediyordu: “Ne bir anlaşma ve teklif onu sarsabilmiş, ne dünyevî bir meta’ onu aldatabilmiş, ne bir mansıb ve makam onu şaşırtabilmiştir. Bütün bu acib cereyanlar, Onu başladığı noktadaki hedefinden asla ayıramamıştır.”

4-
‘İnsan-ı Mürhef’ dediğimiz çok hassas ve çok şefkatli insan. Yani, bir karıncayı ezmekten incinen, yaprağın kopup düşmesinden müteessir olan bir insan.. kafire bakıp ona adavet etmeyip, imanı için acıyan ve şefkat eden bir insan..” (5)

Dünya çapında böyle hizmetlere sebep olan Risale-i Nur Külliyatı müellifinin velayet ve ilim noktasında ne kadar ileride olduğunu görmek hiç zor değildir. Nitekim büyük bir veli ve âlim bir zat olan Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur hizmetinin hakikatini şöyle ifade eder : “Üveysî bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-ı A’zam’dan (kaddesellahu sırrahu) ve Zeynelâbidîn (radıyallahu anh) ve Hasan ve Hüseyin (radıyallahu anhuma) vasıtasıyla İmam-ı Ali’den (radıyallahu anh) almışım. Onun için, hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir. (6)”

Kaside-i Ercuziye Hazreti Ali (radıyallahu anh) tarafından bahr-ı recez vezni üzere yazılan ve istikbalden haber veren meşhur kasidenin adıdır. İstikbalden haber veren Kaside-i Ercuziyede Risale-i Nura işaretler vardır. Onsekizinci Lem’ada Birinci Keramet-i Aleviye’nin izahında, Kaside-i Ercuziye’nin Risale-i Nur ve müellifine dair işarat-ı gaybiyesi beyan edilmiştir. Bediüzzaman Hazretleri bu Lema’nın önsözünde: “Risale-i Nur şakirtlerine işaret eden Hazret-i Ali’nin (radıyallahu anh) bir keramet-i gaybiyesidir.” der. Yine Hazreti Ali (radıyallahu anh) Efendimiz Kaside-i Ercuziye’sinde gaybi bir tarzda İki-üç yerde kuvvetli işaret ile Said ismini verdiği şakirdine hitaben “Kendini, Sekine ile dua edip muhafazaya çalış.” dediğini Bediüzzaman Hazretleri haber vermektedir. (7) Böyle kudsi ve sırlı işaretleri haber veren Bediüzzaman Hazretleri sekine duasını hiç terk etmemiştir.

Sekine kelimesi sözlükte kalp huzûru, itminan duygusu, güven, sükûnet, dinginlik, vakar, ağırbaşlılık vb. anlamlara gelmektedir. (8) Tasavvufta ise genel anlamıyla sekîne gaybın ve manevî feyzin gelişi esnasında kalbin yaşadığı tatmin hali ve gönül huzûru şeklinde tarif edilmektedir. (9)

Hazreti Ali Efendimizin (radıyallahu anh) okunmasını istediği Sekine, Allah’ın altı İsm-i Azamı olan “Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs” isimleri ile bir münacattır. Bu dua Mecmuatü’l-Ahzabta “Kaside-i Ercûze”nin içinde geçmektedir. (10) Hazreti Ali Efendimizin (radıyallahu anh) onca evrad u ezkar içinde sekine ismini verdiği “Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs” isimleri ile üstad hazretlerinin dua etmesini istemesi oldukça dikkat çekicidir. Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin perspektifinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’ayı da özel olarak bu altı ismin tefsîrine ayırmıştır Bediüzzaman Hazretleri “Sekîne” olarak isimlendirilen duanın okunma şeklini de “yetmiş bir âyet ile yüz yetmiş bir defa dâimî vird edinmeli” (11) şeklinde ifade etmiştir. Daha sonraları kendisi yetmişbir ayetten ondokuz tanesini seçerek dua şimdiki okunagelen halini almıştır. Bu duanın besmele ile on dokuz defa okunmasını bildirmiştir. (12)

Sekine duasının sırları hakkında çok kıymetli hocam Dr. Niyazi Beki’nin çalışmasında şu notları görmekteyiz:

Sekine Hazreti Ali’nin ondokuz sistemine dayalı olarak ortaya koyduğu bir ism-i azam duasıdır. Besmelenin ondokuz harfine uygun olarak, ondokuz harfli olan Allah’ın ismi şeriflerinin yer aldığı bu duanın büyük bereketinin olduğunu söyleyen İmam-ı Ali (radıyallahu anh), hem Celcelutiye, hem Ercuzesinde bu isimlerin üzerinde özellikle durmaktadır.

İmam-ı Ali’nin, ondokuz sistemine dayalı bu sekine’yi doğrudan Kur’an’dan aldığını gösteren birkaç noktaya işaret etmekte fayda vardır.

1- Sekine altı isimden (Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs) meydana gelmektedir. Kur’an’da “sekine” kelimesi de altı defa (Bakara 2/248, Tevbe 9/26, 40; Fetih 48/4, 18, 26) geçmektedir.

2- Kur’anda geçen sekine kelimesi birçok yönden ondokuz sayısını göstermektedir.

a- Bakara suresinde geçen sekine kelimesi, Talutun hükümdarlığının bir alameti olarak söz konusu edilmiş ve Tabut denilen bir sandığın içinde ilahi yardımın bir simgesi olup, Allah tarafından inananlar için büyük bir moral olup, sükunet, güven ve huzur anlamında kullanılmıştır. Bu ayetten önce surede 247 (13×19) ayet geçmiştir.

b- Sekine kelimesinin diğer tekrarları, Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ve müslümanlar için söz konusudur. Bu beş tekrardan ilk üçü Fetih Suresinde söz konusudur. Son ikisi ise Tevbe Suresinde geçmektedir. Bu iki surenin tertip numaralarının (9+48) toplamı: 57 (3×19)’dir. Bu iki sure arasına tam 38 (2×19) sure yerleştirilmiştir.

c- Söz konusu beş ayet numarasının (Tevbe 9/26, 40; Fetih 48/4, 18, 26) toplamı: 114’tür. Bu sayı, Kur’an’ın 114 sure sayısına uygun olup ondokuzun altı katıdır.

d- Nüzul sırası itibariyle “sekine” kelimesi ilk defa Fetih Suresinde inmiştir. Bu sure, bi’setin ondokuzuncu yılında (Hudeybiye seferi dönüşünde) inmiştir. İçinde yer aldığı şifresiz (Başında kesik harfler bulunmayan) sureler sistemine göre, ilk ayeti, 102×19 (=17×114) katı bir sıradadır.

e- Sekinenin ilk defa indiği (Fetih 48/4, 18) ayetlerdeki şekli olan “el- sekinet”in ebced değeri 571’dir.
Bu tevafuk, Efendimizin (aleyhissalatu vesselam) dünyaya teşrifleri insanlık için bir huzur ve güven kaynağı olduğuna işaret sayılmalıdır. Okunmayan vasıl elifi hariç tutulursa, ebced değeri 570 (30×19)dir.

3- Daha öncede belirtildiği üzere sekine olarak isimlendirilen altı ismin harf sayısı da ondokuzdur.

4- Sekinenin temel unsurlarından biride besmeledir. Besmelenin harf sayısı da ondokuzdur.

5- Ondokuz harfli besmelenin geçtiği ayet numarası (Neml 27/30) ile ondokuz cehennem zebanilerini sayısı için söz konusu edilen ayet numarası (Müddesir 74/30) aynıdır.
Bu tevafuk besmele ile zebaniler arasında bir ilişkinin varlığını göstermekte ve büyük sahabi Abdullah b. Mes’udun “besmelenin harfleri cehennem zebanilerinin sayısı kadar olup ondokuzdur. O halde, ondokuz zebaniden kurtulmak isteyen, ondokuz harfli besmeleyi okusun. Bunu okuyan kimse için Allah, bu harflerden her birisini bir zebaniye karşı bir zırh yapar. Cehennem melekleri olan zebanilerde bütün işlerini besmele çekerek yapar ve bütün güçlerini besmeleden alırlar.” (Kurtubi I/12; Beki Niyazi, Namazın Sayısal Mucizesi, s. 15) şeklindeki görüşlerinin doğruluğunu teyit etmektedir.
İlginçtir ondokuz harfli besmele ile ondokuzdan söz eden ayetin numarası olan 30 sayısı 19 sayısı ile çarpıldığı zaman, yukarıda geçtiği üzere, “el-sekinet” in ebced değeri olan 570 rakamını buluruz.

6- “Sekinet”
kelimesini tehecci usulü ebced değeri : (sin=120, kaf=101, ya = 12, nun=106, ta=402) 741 (39×19)’dir. İlginçtir, ondokuzdan bahseden Müddessir Suresinin ilk ayeti, sondan itibaren Kur’an’ın 741. ayetidir.

7- Sekine farklı maksatlar için, altı ism-i azama farklı ayetler eklenerek okunur. Ancak bu ayetlerin ondokuz sayısına uygun olması gerekmektedir. Nitekim Bediüzzaman Said Nursi, bir zamanlar bu altı isme 171 (9×19) ayet ilave ederek okuduğunu ilave etmektedir.

8- Bediüzzaman tarafından düzenlenen elimizdeki şekliyle “sekine” duası değişik yönlerden ondokuz sayısını göstermektedir:

a- On defa Allahu Ekber (Allah en büyüktür) diye tekbir getirildikten sonra ondokuz harfli besmele ile Allah’ın ondokuz harfli altı ismine yer verilmektedir.

b- Söz konusu ondokuz ayetin her birinin harfleri de ondokuzdur. -Yalnız yirminci surede geçen ikinci ayet yirmi adet harften oluşmaktadır.  (Muhterem hocamın ifade ettiği gibi ikinci ayet olan “ve anetil vucuhü lil hayyil kayyum “ yirmi adet harften oluşmaktadır. Ancak bu ayetin başındaki “vav” atıf vavıdır. Yani bir önceki ayetle bu ayeti bağlayan bir bağlaçtır. Türkçedeki “ve” ile aynı işlevi görmektedir. Bağlacı saymadığımızda ayetin ifadesi olan “anetil vucuhü lil hayyil kayyum” kalır ki bu da ondokuz harftir. Nitekim İhlâs Nur Neşriyatın baskısını yaptığı Hizbul Hakaikte “vav” yoktur. Ayet, “anetil vucuhü lil hayyil kayyum” şeklinde yazılmıştır.)

c- “Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” mealindeki ayet ondokuzuncu sırada yer almıştır. Bu ayet, bu şekliyle (vav’lı olarak “velhamdülillahi Rabbilalemin şeklinde) Saffat Suresinin 182. ayeti olarak geçmektedir.

 • Bu ayetin harf sayısı ondokuzdur. 
 • Bu ayet kendi sisteminde (başında şifreli harf bulunmayan sureler sistemine göre) Kur’an’ın 1824. (96×19=5x19x19+19) ayetidir. 
 • Bu ayet, Kur’an’daki “elhamdülillah” cümlesinin ondokuzuncu tekrarıdır. 
 • Bu ayetin ebced değeri: 589 (31×19)’dur. (13)

Yapılan Bir Tenkite:
Onsekizinci Lem’a da geçen aşağıdaki metin bazıları tarafından tenkit edilmektedir.

“Sonra Hazret-i Cebrail’in, Âlâ Nebiyyina (sallallahu aleyhi ve sellem) huzur-u Nebevide getirip Hazreti Ali’ye Sekine namıyla bir sayfada yazılı İsm-i Âzam, Hazreti Ali’nin (radıyallahu anh) kucağına düşmüş. Hazreti Ali diyor: “Ben Cebrail’in şahsını yalnız alâimü’s-sema suretinde gördüm. Sesini işittim, sayfayı aldım, bu isimleri içinde buldum.”

Görüldüğü üzere, Hazreti Ali’ye (k. v.) inen bir Sekine’den bahis vardır, yoksa –haşa- Peygamberane bir vahiyden değil ! Bahse konu Sekine, Allah’ın altı İsm-i Azamı olan “Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs” isimleri ile bir dua-yı münacattır. Bediüzzaman Hazretleri bu Lema’nın önsözünde: Gizli kalmış gaybî mühim bir Mucize-i Ahmediyeyi (aleyhissalatu vesselam) beyan eder” diyerek konunun öncelikle Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bir mucizesi ve “Ben ilmin şehriyim. Ali ise, onun kapısıdır.” işaretine mazhar Hazreti Ali (k. v.)’nin bir kerameti olarak takdim etmektedir.

İtiraz edilen husus; ifadede geçen “Sekine namıyla bir sayfa” ise, sayfa’dan murat ilahi bir ilhamvari mesajdır, yoksa Efendimize (sallallahu aleyhi ve sellem) inen “vahiy” ile karıştırılmamalıdır. Şayet itiraz Cebrail aleyhisselamı görmüş olma Keyfiyeti ise, başta Hazreti Aişe, Hazret-i Ömer, İbni Abbas, Üsame bin Zeyd, Ümmü Seleme, Sa’d ibni Ebî Vakkas gibi pek çok Sahabe Cebrail aleyhisselamı Dıhye veya bir süvari veya başka keyfiyette gördüklerini ilan etmektedirler. (14)

Şayet itiraz sayfanın kucağına düşme keyfiyeti ise, İmamı Gazali bu hususu veciz bir şekilde açıklamıştır: “Onlar vahiyle Peygambere (sallallahu aleyhi ve sellem) nazil olduğu vakit, İmam-ı Ali’ye (radıyallahu anh) emretti, ’Yaz’; o da yazdı, sonra nazmetti.” (15)
Konuyu özetlemek gerekirse; Cebrail (aleyhisselam) Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) huzuruna geldiği vakit altı İsm-i Azam’lı münacat duasını, murad-ı ilahi gereği, “İlim Şehrinin Anahtarı Hazreti Ali’ye (k. v.)” nazmetmesi için getirmiş, Efendimiz’de (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazreti Ali’ye (radıyallahu anh) Sekineyi bir kaside şeklinde düzenlemesi için bildirmiştir. Murad-ı İlahi, nazmetme işlevini Hazreti Ali’nin (radıyallahu anh) yapması istediğinden, Bediüzzaman Hazretleri “Hazreti Ali’nin (radıyallahu anh) kucağına düşmüş” şeklinde belirtmektedir. (16)

Sonuç Olarak:

Manevi hayatın merkezi olan kalb dünyamızı canlı ve aksiyoner tutmada evradda devamlılık ve disiplin şarttır. Evrâd u ezkârı terk etmek iç dünyamızdaki bozulmanın alâmetidir. Bunu Bediüzzaman Hazretleri şöyle ifade eder: “günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hâsıl olan vesveseler, şüpheler (neûzü billâh) mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefretkârane uzaklaştırarak susturuyorlar. 

Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. 
O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevî yılan olarak kalbi ısırıyor.” (17)
Bir asra yaklaşan hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden hârika bir sûrette korunmuş olan Bediüzzaman Hazretlerinin, Hazret-i Ali’den (radıyallahu anh) ders aldığı Sekîne gibi yüksek bir evradı kendisine dâimî bir vird edinmesi ve terk etmemesi sekinenin sıkıntı ve gaflet anlarında bize bir kalkan ve nur olacağı kanaatindeyiz.
Devamını Oku »

Sekine Duasının Arapça Yazılışı ve Okunuşu

Sekine Duasının Arapça Okunusu

Sekine Duasının Arapça Okunuşu:

Besmele çekilir sonra; Ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun

 • Seyecalu'llahü ba'gde usriy-yusra
 • Ve anetil vucuhu lil hayyil kayyum.
 • Ve innallahe biküm leraufur-rahim
 • İnnallahe kene tevveber-rahime
 • İnnallahe kene ğafurar-rahime
 • Fe innallahe kene afüvven kadira
 • İnnallahe kene semiam-basira
 • İnnallahe kene alimen hakime
 • İnnallahe kene aleyküm ragibe
 • İnne fetahne leke fetham-mübine
 • Ve yen surakellahu nasran azize
 • İnne hızballahi hümül ğalibun
 • İnnallahe hüvel kaviyyül aziz
 • İnnallahe hüvel ğaniyyül hamid
 • Hasbiyallahu la ilahe illa Hu
 • Hasbünallahu veniğmel vekil
 • Le yehzünühümül fezeul ekber
 • İyyake nağbudü ve iyyake nestain
 • Velhamdü lillehi rabbil alemin
Devamını Oku »

Sekine Duası

Bereket ve Huzur İçin Sekine Duası,Sekine Duası, Sakine Duasının Okunuşu, Sekine Duası Nedir?,Sekine Duası Nasıl Okunur?..


Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hz. Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (S.A.V.) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah'ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hz. Ali'ye (R.A.) tebliğ ediliyor. Hz. Ali (R.A.), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor:
Sekine Duasinin Okunusu

“Ben Cebrail'i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah'ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”
Sekine ile bildirilen ve Allah'ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hz. Ali (R.A.) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır. Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr'u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem'a'yı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır. Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:
Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O'dur.

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O'nunla var olur, O'nunla ayakta durur, O'nunla devam eder. Allah'ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O'nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O'nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.

Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibârettir. Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar Sahibidir. O'nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.
Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah'tan istimdat edilir, Allah'a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir. (19ayet aşağıda mevcut)

Üstad Hazretleri on dokuz Kurân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını önermiştir. On dokuz rakamı Kurân'dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kurân'da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor.
Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hz. Ali'den (R.A.) ders aldığı sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması6, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.

Sekine Duası Okunuş Şekli;

Niyet; Ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek

İstiğfar; 7 Defa

Salavat-ı Şerife; 7 Defa

Allah-u Ekber; 10 Defa

Altı Esma her ayetle beraber okunacak. 19 Defa


6 esma: FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."

Besmele çekilir sonra; Ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun
 • Seyecalu'llahü ba'gde usriy-yusra
 • Ve anetil vucuhu lil hayyil kayyum.
 • Ve innallahe biküm leraufur-rahim
 • İnnallahe kene tevveber-rahime
 • İnnallahe kene ğafurar-rahime
 • Fe innallahe kene afüvven kadira
 • İnnallahe kene semiam-basira
 • İnnallahe kene alimen hakime
 • İnnallahe kene aleyküm ragibe
 • İnne fetahne leke fetham-mübine
 • Ve yen surakellahu nasran azize
 • İnne hızballahi hümül ğalibun
 • İnnallahe hüvel kaviyyül aziz
 • İnnallahe hüvel ğaniyyül hamid
 • Hasbiyallahu la ilahe illa Hu
 • Hasbünallahu veniğmel vekil
 • Le yehzünühümül fezeul ekber
 • İyyake nağbudü ve iyyake nestain
 • Velhamdü lillehi rabbil alemin
Rahman ve Rahim olan Allah (c.c)(c.c.)'ın adıyla;
 • Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir
 • Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyum içindir
 • Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir
 • Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir
 • Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir
 • Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır
 • Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür
 • Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir
 • Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür
 • Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık
 • Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin
 • Şüphesiz Allah'a tabi olan topluluk gerçek galiplerin ta kendisidir
 • Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır
 • Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan ancak Allah'tır
 • Allah bana yeter. O'ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur
 • Allah bize yeter. O ne güzel vekildir
 • En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez
 • Ancak sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz
 • Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun
Devamını Oku »
Bumerang - Yazarkafe

İzleyiciler