Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Kerb Suresi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kerb Suresi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

8.01.2018

Dua-i kerb Arapça (Sıkıntı Duası)

Kerb Duası Ne İçin Okunur?
İbni Arabi (k.s) hazretleride bu duanın üzüntü, keder, tasa, sıkıntı anlarında okunduğunda kederleri dağıtacağını belirtmiştir. Bu dua bütün alimlerce tavsiye edilmiştir. Her türlü sıkıntı ve kederde okunur. Aynı şekilde ızdırap, sıkıntı ve keder anlarında okunacak ayetlerle beraberde okunabilir ki kolaylık olsun diye aşağıda okunması tavsiye edilen ayetler verilmiştir. 

"Her namazın ardından okunacağı gibi, bir vakitte de 3-5-7-11-41 kere okunabilir. Okunmadan önce 1 fatiha 3 ihlas ve salavat okunup Efendimizin (s.a.v.) ruhuna sahabelerin ve evliyaların ruhlarına bağışlayarak başlamak gerekir ayrıca inşirah suresi 7 defa okunur sonra dua okunur. "
Yine rivayet olunur ki Sıkıntılarının dağılması, darlıklarının giderilmesi için bu duayı yazıp bir akar suya bırakılsa Allah’ın izniyle sıkıntıları gider. Eğer dua edildiğinde ağlamak gibi haller gelirse kişiye, bu icabetine işarettir zaten dualarda edildiği an iç huzuru gönül rahatlığı veya ağlama isteği veya ağlamak icabetine işaret görülmüştür.
dua-i-kerb-arapca
Dua-i kerb Duası
"Bismillahirrahmanirrahim allahümme rabbil evveline vel ahirin vel enbiya-i vel mürselin vel melaiketil mugarrabin vel kürbiyyine ven nuraniyyin ifsehli elmediyga vel hemni rüşdi veşrahli Sadri ve yessirli emri vehlül ugdetem millisani yefgahu gavli vecalli veziyra mim melaiketike yuaziruni hatta la ye’düve aleyye zalimun bi zulmih vela cebbarun bi ceberutih fe inneke hayrun nasiriyn. 
Allahümmemdüdni bimededin min i’ndik. Verfüdni bi gulubi halgik. Hatta tekune li i’yşehu heniyyehu lüyyeneh inneke ala halgike kadir. Vebil icabeti cedir. Allahümme inni eselüke bimestevde’tehu min sırri esmaik. En teguke esri ve tekşife durri ve tekşife anni minel belai mala yekşifuhu ğayrik. 
Allahümme ya men kesel izame lehma eksini vegaran ve heybeti ve mehabeti fi gulubi halgik. Ve i’zzini fi e’yunihim vensurni ala e’adai inneke hayrun nasiriyn."

Kerb Duası Arapça
بسم الله الرحمن الرحیم َّربِ ْی َن، َّوِل َ ین َ و ِ الآخِر ْی َن، َ والأَْنبِیَ ِاء َو ُ الم ْر َسِل َ ین، َ وال َملاَئِ َك ِة ُ المقَ اللَّ ُھ َّم َ ر َّب الأَ لھ ْمني ُ ر ْشِد َي، َ و ْ اشَر ْح لي ِ َس ْح لي َ الم ِضْی َق، َ وأَ ْو َرانِیِّ َ ین، إِفْ َو ُ الكُر ْوبِیِّ َ ین َ والنُّ ْو َ لي، َ واِ ْجعَ ْل لي َ وِز ْیراً ُھ ْوا قَ َي یَ ْفقَ ِ م ْن ِ ل َسانِ ْمِر َي، َ و ْ احلُ ْل ُ ع ْقَدةً َصْدِر َي، َ ویَ ِّس ْر َ لي أَ إِنَّ َك َ جبَّ ٌار َ بج ُبر ْوتِ ِھ، فَ ِم ِھ، َ ولاَ ُظلْ َّي َ ظ ٌ الم بِ ِم ْن َ ملاَئِ َكتِ َك یُ َؤ ِاز ُرنِي، َ حتَّى لاَ یَ ْعُدَو َ علَ ِق َك، َ حتَّى تَ ُكْو َن ْو ِب َ خلْ ْدنِي بِقُلُ ِ اصِر ْی َن.اللَّ ُھ َّم ْ ام ُدْدنِي َ بم َدٍد ِ م ْن ِ عْن َد َك، َ و ْارفُ َخ ُیر النَّ لُ َك َ بما ْسأَ ِدْیٌر، َ وبِ ِالإ َجابَ ِة َ جِدْیٌر.اللَّ ُھ َّم إِنِّي أَ ِق َك قَ ، إِنَّ َك َ علَى َ خلْ َ ھنِیَّةً لَیِّنَةً لي ِ عْی َشةً ِ م َن ْسِر َي، َوتَ ْك ِش َف ُ ضِّر َي، َ وتَ ْك ِش َف َ ع ّ نيِ َسمائِ َك، أَ ْن تَفُ َك أَ ْ استَ ْو َد ْعتَھُ ِ م ْن ِ سِّر أَ َ و َھ ْیبَةً ِء َ ما لاَ یَ ْك ِشفُھُ َ غْیِر َك.اللَّ ُھ َّم یَا َ م ْن َ ك َسا ا ِلع َظ َام ْ لحماً، ْ اك ِسني َ وقَاراً البَلاَ َي إِنَّ َك َ خ ُیر ْع َدائِ ِھ ْم، َ و ْان ُص ْرنِ ْي َ علَى أَ ْعیُنِ ِق َك، َ و ِع َّزنِ ْي فِي أَ ْو ِب َ خلْ لُ َو َم َھابَةً فِي قُ َّم یُ َصلِّ ْي ُكْم}، (ثَلاَ َث َ م َّر ٍ ات)، ثُ فَلاَ َ غ ِال َب لَ ْو ُل: {إِ ْن یَ ْن ُصُر ُكُم اللهُ َّم یَقُ ِ اصِر ْی َن.ثُ ّ بيِ صلَّى الله علیھ وسلَّ َ م ع ْشراً النَّ . َعلَى النَّArdından 3 kere bu dua okunur: "İyyensurukümullahu fela ğalibe leküm. "

10 defada bu dua okunur: "Yusalli alennebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem."


Sıkıntı ve Keder Anında Okunan Ayetler
 بِ ْسِم ّٰ ِ َّ الر ْح ٰم ِن َّ الر ِحیم ُھ ْم ُ مصیبَةٌ قَالُوا اِنَّ ِِّٰ ا َ واِنَّـا اِلَ ْی ِھ َ ر ِ اجعُ َون َصابَتْ اَلَّ َ ذین اِذَا اَ ُم ْھتَ ُد َون َ واُولٰ ـئِ َك ُ ھ ُم الْ َو ٌ ات ِ م ْن َ ربِّ ِھ ْم َ و َر ْح َمةٌ اُولٰ ـئِ َك َ علَ ْی ِھ ْم َ صلَ ا الَّذى یَ ْن ُصُر ُكْم ِ م ْن بَ ْعِده َ و َعلَى َم ْن ذَ ُكْم فَ لْ ُكْم َ واِ ْن یَ ْخذُ َلا َ غ ِال َب لَ فَ اِ ْن یَ ْن ُص ْر ُكُم ّٰ ُ ُم ْؤ ِمنُ َون َو َّك ِل الْ لْیَتَ ّٰ ِ فَ یَ ْك ِش ُف َ ما تَ ْد ُع َون اِلَ ْی ِھ اِ ْن َ ش َ اء َ وتَ ْن َسْو َن َ ما تُ ْشِر ُك َون بَ ْل اِیَّاهُ تَ ْد ُع َون فَ َس ِاء َ و َّ الضَّر ِ اء لَعَلَّ ُھ ْم یَتَ َضَّر ُع َون نَ ُ اھ ْم بِالْبَاْ اَ َخذْ ْبِل َك فَ َمٍم ِ م ْن قَ ْر َسلْنَا اِلٰى اُ َولَقَ ْد اَ ُھ ُم َّ الشْی َط ُ ان َ ما َ كانُوا لُوبُ ُھ ْم َ و َزیَّ َن لَ َس ْت قُ ِـك ْن قَ ُسنَا تَ َضَّر ُعوا َ ولٰ َ ج َ اء ُھ ْم بَاْ ْوَلا اِذْ لَ فَ یَ ْعَملُ َون َ ش ْی ٍء َ ع ٌ لیم ُك ّلِ بِ لْبَھُ َ و ُّٰ ِن ّٰ ِ َ و َم ْن یُ ْؤ ِم ْن بِ ِّٰ ا یَ ْھِد قَ ِاذْ َص َ اب ِ م ْن ُ مصیبَ ٍة اِ َّلا بِ َما اَ ُ ُ ُ لَ لْ َ ُغ لْ َّ َلٰ َط ُ ّٰ َط ُ ل َّ ُ ل فَ ْ َ لَّ ْ ُ فَ  َلا ُ غ الم ُ بین َى ر ُس ِولنَا البَ َم َ ا علٰ ْم ِ فانَّ َولَّ ْیتُ َواَطیعُ ّٰ وا َ َ واَطیعُ َّ وا الر ُس َول ِ فا ْن تَ ُح ِوت اِذْ نَ ٰاد َى و ُھ َو َ م ْك ُظ ٌوم َك َ وَلا تَ ُك ْن َ ك َص ِاح ِب الْ ْ اصبِ ْر ِ ل ُح ْكِم َ ربِّ فَ ُم ٌوم ِ م ْن َ ربِّھ لَنُبِذَ بِالْعَ َر ِ اء َ و ُھ َو َ مذْ ْوَلا اَ ْن تَ َد َار َكھُ نِ ْعَمةٌ لَ َجعَلَھُ ِ م َن َّ الص ِال َ حین َ ربُّھُ فَ ْ اجتَٰبیھُ فَ َ ا عْن َك ِ و ْز َر َك ْم نَ ْشَر ْح لَ َك َ صْدَر َك و َو َض ْعنَ اَلَ ْعنَا لَ َك ِ ذ ْكَر َك َض َ ظ ْھ َر َك َ و َرفَ اَلَّذى اَ ْنقَ ِا َّن َ م َع الْعُ ْسِر یُ ْسًرا اِ َّن َ م َع الْعُ ْسِر یُ ْسًرا فَ ْار َغ ْب َك فَ َى ربِّ ان َص ْب َ واِلٰ َر ْغ َت فَ ْ ِاذَا فَ فَ 

Bismillahirrahmanirrahim Ellezine iza esabethum musibetun kalu inna illlah ve inna ileyh racûn.Ulaike alayhim salevatum mir rabbhm ve rahmetuv ve ulake humul muhtedûn. (Bakara 156-157) 
İy yensurkumullahu fe ila ğalbe lekum, ve iy yahzulkum fe men zellez yensurukum mim ba’dih, ve alellah felyetevekkell mu’minûn. (Almran 160)
Bel iyyahu ted’une fe yekşfu ma ted’une leyhi in şae ve tensevne ma tuşrkûn. Ve le kad erselina la umemim min kablike fe ehaznahum bil be’sai ved darra leallehum yetedarraûn. Fe lev la iz caehum be’suna tedarrau ve lakin kaset kulubuhum ve zeyyene lehumuş şeytanu ma kanu ya’melûn. (Enam 41-43) 
Ma esabe mim musbetin illa biiznillah, ve mey yu’mn billah yehdi kalbeh, vallahu bikulli şey’in ‘alîm. Ve et’ullahe ve et’urresul, fen tevelleytum fennema ‘ala resulnelbelağul mubîn. (Teğabün 11-12) 
Fasbir lhukm rabbike ve la tekun kesahbilhut,iz nada ve huve mekzûm. Levla en tedarekehu n’metum mir rabbih lenubze bil’ara ve huve mezmûm. Fectebahu rabbuhu fece’alehu minessalhîn (Kalem 48-50) 
Elem neşirah leke sadrak. Ve vada’na ‘anke vizrak. Elleziy enkada zahrak. Ve refa’na leke zikrak. Fenne me’al’usr yusrâ. İnne me’al’usr yusrâ Feza ferağte fensab Ve la rabbike ferğab. (İnşrah suresi)
Devamını Oku »