Sayfalar

Ne Aramıştınız?

nasıl dua etmeliyiz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
nasıl dua etmeliyiz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

22.01.2015

Dua Etmenin Adabı ve Usulu

Nasıl Dua Etmeliyiz,Dua ile İlgili Dualar,Dua Etme Adabı,Dua Okumanın Adabı,Dua Etmenin Usul ve Adabı,Dua Hakkında,Dua Etmenin Adabı ve Kabulünün Sırları;

dua etmenin usulu adabı

DUA ETMENİN USUL VE ADABI
Duanın Faydası ve Önemi
İnsanın Salih Amelleri İle Allah Tealâ'ya Tevessül Ederek Duâ Etmesi
Duada Elleri Kaldırmak Sonra Onları Yüze Sürmek
Duayı Tekrarlamak Mustahabdır.
Huzurlu Kalb İle Duâ Etmeye Teşvik Etmek
Müminlerin Arkasından Duâ Etmenin Fazileti
Kendine İyilik Edene Duâ Yapılmasının Müstahab Olduğu Ve Yapacağı Duanın Şekli
Duâ İsteyen Duâ İstenenden Daha Faziletli Olsa Bile Fazilet Ehlinden Duâ İstemek Ve Şerefli Yerlerde Duâ Etmek Müstahabdır.
Mükellef Olan Bir Kimsenin,Kendine,Çocuğuna,Hizmetçisine,Malına Ve Benzeri Şeylere Beddua Etmesi Yasaktır.
Duâ Eden Müslümanın Yahut Başkasının Dileği Kabul Edildiğine Dair Deliller.
Duanın Kabulünü İstemede Acele Edilmemelidir.

1- DUA ETMENİN USUL VE ÂDABI[1]

Fıkıh âlimlerinin,hadis âlimlerinin,önceki âlimlerle sonraki âlimlerin çoğunluğunun görüşüne göre duâ etmek müstâhabdır. Allah Telalâ şöyle buyurmuştur: (Rabbınız buyurdu ki,bana duâ edip isteyin, kabul edip size vereyim.)[2]

Yine Allah Tealâ

(Yalvararak ve gizlice Rabbinize duâ edin) buyurmuştur.[3]

Bu konuda ayetler çoktur ve meşhurdur.

Sahih olan hadislere gelince bunlar ziyadesiyle bilinen şeylerdir, anlatılmalarına da ihtiyaç yoktur. Biz yetecek kadar duaları ileride anlatacağız. Başarı Allah'dandır.

İmam Ebu´l Kasim El Kuşeyrî (Radıyallahu Anh) Risale'sinde şöyle demiştir:

Duâ mı,yoksa sükût ve rızâ mı daha faziletlidir? konusu üzerinde insanlar farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

Bir kısmı demiştir: "Duâ ibâdettir." diye geçen hadise dayanarak duâ daha faziletlidir. Çünkü duâ, Allah´a ihtiyacı göstermektir.

Bir kısmı da: Kaderin hükmü altında sükût etmek ve sönük olmak daha sağlamdır ve kaderin geçmiş hükmüne rızâ göstermek daha iyidir,demişlerdir.

Bir kısmı da şöyle demiştir: Duâ ve rızânın her ikisini bir araya getirmek için, dil ile duaya ve kalp ile rızaya sahip bulunmalıdır.

Kuşeyrî şöyle demiştir: Vakıtlar değişiktir. Bazı hallerde duâ,sükûttan daha faziletlidir. Duâ etmek edep olur. Bazı hallerde de sükut etmek,duâ etmekten daha faziletli olur. O zaman sükût etmek edebdir. Bu ancak içinde bulunan hal ile anlaşılır. Eğer kalbinde duaya bir işaret buluyorsa onun duâ etmesi daha iyidir. Eğer sükût etmeye bir işaret buluyorsa,o zaman sükût etmek daha iyidir. Şöyle demek de doğrudur: Bir iş ki,müslümanların onda payı olacaktır yahut Allah Tealâ´nm onda bir hakkı vardır (müslümanların selâmetini istemek yahut Allah´ın dinini ikame etmek gibi) o zaman duâ etmek daha iyidir; çünkü duâ ibâdettir. Eğer işde şahsi bir pay varsa,sükut etmek daha iyidir. Duanın şartlarından biri de yemeğin helâl olmasıdır. Yahya İbni Muaz EI-Razî şöyle derdi: ben günah işler halde sana nasıl duâ ederim? Kerim olduğun halde de sana nasıl duâ etmem?

Kalbin huzur içinde olması da duanın edeblerindendir. İnşaallah delili gelecektir. Bazıları da demişlerdir ki,duadan maksat ihtiyacı göstermektir. Yoksa Allah Tealâ dilediğini yapar.

İmam Ebu Hamid El-Gaza!î İhya´sında şöyle demiştir:

Duanın edebleri (10)ondur. 

Birincisi: Arefe gününü,ramazan ayını ve cuma gününü,gecenin son üçte birini ve seher vakitlerini şerefli zamanlar oldukları için gözetleyip seçmektir.

İkincisi: Bazı halleri fırsat bilip o hallerde duâ etmektir. Secde halinde,orduların karşılaşması zamanında,yağmur yağarken,namaz ikametinde ve ondan sonra duâ etmek gibi... Ben derim ki,kalbin yumuşaklığı halinde.

Üçüncüsü: Kıbleye yönelmek,iki eli kaldırmak ve duâ sonunda elleri yüze sürmek.

Dördüncüsü: Gizli ve aşikâr arasında sesi alçak tutmak.

Beşincisi: Taşkınlık haline dönüşen zorlama davranışlar yapmamaktır. En iyisi,Peygamber ve ashabından nakledilen duaları yapmaktır. Herkes güzel duâ yapamayacağı için,taşkınlığa düşmesinden korkulur.

Âlimlerden biri şöyle demiştir: Zillet ve ihtiyaç dili ile duâ et,fesahat ve gösteriş dili ile değil. Denilir ki: Âlimler ve zâhidler yedi kelimeden fazla duâ yapmazlar. Bakara sûresinin sonunda Allah Tealânm buyurduğu şu âyet buna şahitlik etmektedir:

"Rabbimiz,bizi muahaze etme..." Allah Tealâ hiç bir yerde bundan daha fazla kullarının duasından haber vermemiştir.

Ben derim ki,bunun benzeri,İbrahim Suresinde olan Allah Tealâ´nın şu sözüdür:

"Hani İbrahim demişti: Rabbim! Bu beldeyi emniyet ve güven yeri yap.." Derim ki,âlimlerin çoğunluğunun görüşü,duâ konusunda kısıtlama yapmamaktır. Yedi kelimeden ziyade duâ etmek de mekruh değildir. Doğrusu kayıtsız olarak duayı uzatmak müstahabdır.

Altıncısı: Yalvarmak,iç huzuru duymak ve korkmaktır. Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

"Bütün peygamberler hayırlara koşarlar,umarak ve korkarak bize duâ ederlerdi. Bize karşı da teslimiyet içinde itaatkârdırlar."[4]

Yine Allah Tealâ şöyle buyurmuştur: "Yalvararak ve gizlice Rabbinize duâ edin".[5]

Yedincisi: Kesinlikle istemek ve duanın kabul edildiğine inanmak,isteğinin kabulünü doğrulamak. Bunun delilleri çoktur ve meşhurdur. Süfyan İbni Uyeyne (Allah ona rahmet etsin) şöyle demiştir: Sizden hiç birinizi,kendi için bildiği günahı,duâ etmekten asla alıkoymasın; çünkü Allah Tealâ mahlûkatın en kötüsü olan İblis´in:

"Rabbim,insanlar dirilecekleri güne (kıyamete) kadar bana mühlet ver. Allah buyurdu: Sen mühlet verilenlerdensin." duasını kabul etmiştir.

Sekizinci: Duada ısrar etmek ve üç defa tekrarlamaktır. Duanın kabulünü acele istememektir.

Dokuzuncu: Allah Tealâ'nın ismini anarak duaya başlamaktır. Ben derim ki,Allah Tealâ´ya hamd ve senada bulunduktan sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´e salât getirmek ve yine böyle başlangıçta olduğu gibi aynen duayı tamamlamak.

Onuncusu: Bu en önemlisidir ve duanın kabul edilmesinde esas ve asıl olandır. O da tevbe etmek,zulmü terk etmek ve Allah Tealâ´ya yönelmektir.

Duanın Faydası ve Önemi:

Gazali şöyle demiştir; eğer sorulursa; Allah´ın takdir ettiği hüküm geri çevrilmeyeceğine göre,duanın faydası nedir? Bil ki,Belâyı duâ ile geri çevirmek de kader cümiesindendir. Duâ,belânın geri çevrilmesi için ve rahmetin bulunması için bir sebebdir. Kalkanın,silâhı geri çevirmeye,suyun,yeryüzünde nebatîn çıkmasına sebep olması gibi. Duâ ile belâ da böyledir. Silâhı taşımamak,kaza ve kaderi itiraf etmenin şartından değildir. Allah Tealâ,şöyle buyurmuştur:

"(Mü'minler) tedbirlerini alsınlar,silahlarını takınsınlar."[6] Böylece Allah Tealâ işi takdir etti ve sebebini de takdir etmiştir. Duada söylediğimiz faydalar vardır. Anlattığımız fayda da kalp huzuru ve ihtiyaçtır. Bu iki haslet ibadetin ve marifetin başıdır. Allah en iyisini bilendir.

İnsanın Salih Amelleri İle Allah Tealâ´ya Tevessül Ederek Dua Etmesi

İbni Ömer'den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edilen "Mağara arkadaşları" hadisinde şöyle anlatmıştır:

"Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu dinledim: "Sizden önceki ümmetlerden üç kişi,yola çıkıp yürüdüler. Nihayet bir mağarada barınıp gecelemek zorunda kaldılar ve oraya girdiler. Sonra dağdan bir kaya parçası yuvarlanıp mağarayı üzerlerine kapadı. Aralarında dediler ki,bu kayadan kurtulup çıkmanız için tek çare,yaptığınız amellerin en iyisi ile (tevessülde bulunarak) Allah Tealâ'ya duâ etmenizdir. 
Aralarından bir adam şöyle dedi: Allah´ım! Benim çok yaşlı ihtiyar ana-babam vardı. Onlardan önce ne aileme ve ne de mallarıma su vermezdim." Böylece İbni Ömer,onlar hakkındaki uzunca hadisi anlattı. 
Onlardan her biri salih ameli hakkında: Ya Rabbi,eğer senin rızam isteyerek ben bu işi yapmışsam,içinde bulunduğumuz tehlikeden bizi kurtar,diye duâ etmişti. Onlardan her birinin duası sonunda o mağaradan bir kısım açıldı. Nihayet üçüncünün duası sonunda mağaranın tamamı açıldı ve çıkıp gittiler."[7]

İmamlarımızdan El-Kadi Hüseyin ve başkası yağmur duası konusunda bu manayı taşıyan şu sözü söylemişlerdir: Darlık içine düşen bir adamın kendi salih ameli ile duâ etmesi müstahabdır. Bu geçen hadisi de delil göstermişlerdir. Böyle amellere dayanarak duâ etmek üzerinde söz söylenebilir; çünkü bir nevi amele dayanarak istemek oluyor ki,bu da mutlak surette Allah Tealâ´ya ihtiyacı terk etmek demektir. Duadan asıl maksat ise ihtiyaçtır. Peygamber bu hadisi şerifi,o mağara arkadaşlarını övmek için buyurmuştur. Ancak Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´in bunu anlatışı da,salih amele tevassül ile duanın doğru olacağına bir delildir. Başarı Allah´dandır.

Duâ konusunda selefden nakledilen sözlerin en güzeli,Evza´i´den rivayet edilendir. Allah Tealâ ona rahmet etsin,o şöyle demiştir:

İnsanlar yağmur duasına çıktılar. İçlerinden Bilâl İbni Sa'd kalktı sonra Allah´a hamd edip senada bulundu. Sonra şöyle dedi: Ey hazır olan topluluk! Siz günahları ikrar etmiyormusunuz? Onlar evet ediyoruz,dediler. Bunun üzerine Bilâl şu duayı yaptı: Allah´ım,senin şöyle buyurduğunu dinledik:

"İyilik edenleri kınamaya bir yol yoktur."[8] Biz günahları ikrar ettik. Senin mağfiretin ancak bizim gibilere olur,(bizim gibilerden başkasına olur mu?) Allah´ım bize mağfiret et,bize buyur ve bize yağmur ver. Böylece ellerini kaldırdı,insanlar da merhamet ellerini kaldırdılar. Sonra yağmura kavuştular. 
Şairler bu mana üzerinde şiir söylemişlerdir:

Duada Elleri Kaldırmak Sonra Onları Yüze Sürmek


Ömer İbnü'I Hattab´dan (Radiyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki: "Resûlüliah Sallallahu Aleyhi ve Sellem duada ellerini kaldırdığı zaman,onları yüzüne sürmeden indirmezdi."[9]

Duayı Tekrarlamak Mustahabdır

İbni Mes'ud'dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre: "Resûlüliah Sallallahu Aleyhi ve Seîlem,üç defa duâ etmekten ve üç defa mağfiret dilemekten hoşlanırdı. "[10]

Huzurlu Kalb İle Duâ Etmeye Teşvik Etmek

Açıklanmış olduğu üzere duadan maksat kalbin huzurudur. Bunun delilleri anlatılamayacak kadar çoktur. Bunu bildirmeye de gerek yoktur. Ancak bereketlenmemiz için bir hadis anlatacağım:

Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde demiştir ki,Resûlüliah Sellallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Kabul edileceğine inanarak Allah'a duâ edin. Biliniz ki Allah Tealâ gafil olan dalgın bir kalbten duayı kabul etmez."[11]

Müminlerin Arkasından Duâ Etmenin Fazileti

Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

"Onlardan (muhacir ve ensardan) sonra gelenler,derler ki: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla."[12]


"Rabbimiz,beni ve ana-babamı ve mü'minleri hesaba durulacağı günde (kıyamette) bağışla)."[14]

Yine Allah Tealâ Nuh peygamberden haber vererek şöyle buyurmuştur:

"Rabbim! Beni,ana-babamı,mü'min olarak evime gireni ve bütün mü'min erkeklerle mü'min kadınları bağışla."[15]

Ebu´d Derdâ'dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre,o Resûlüliah Sallallahu Aleyhi ve Selle´in şöyle dediğini dinledi: "Hangi bir müslüman kul gıyabında kardeşine duâ ederse,muhakkak (görevli) melek: Ettiğin duâ kadar sana da var der."

Yine Ebu´d Derda´dan diğer bir rivayet şöyledir. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle söylerdi: 
"Müslüman kişinin gıyabında kardeşine duası makbuldür. Başucunda görevli bir melek bulunur. Kardeşine her ne zaman bir hayırla duâ ederse ona görevli melek : Âmin (Allah´ım kabul etsin) sana da o kadar olsun der."[16]

İbni Ömer´den (Radıyallahu Anhüma) yapılan rivayette Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 
"En çabuk kabul edilen duâ,gaibin gaibe duasıdır."[17]

Kendine İyilik Edene Duâ Yapılmasının Müstahab Olduğu Ve Yapacağı Duanın Şekli


Bu bölümle ilgili çok şeyler vardır ki,bunlar daha sonra kendilerine mahsus yerlerde gösterilmişlerdir. Bunların en güzeli Tirmizî´den yaptığımız rivayettir:

Üsame İbni Zeyd'den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre demiştir ki,Resûlüliah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

"Kime bir iyilik yapılır da,o iyiliği yapana: Allah sana mükâfat olarak hayır versin,derse teşekkürü tam yapmış olur."[18]

Dili koruma bölümünde sahih olan Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem´in hadisinde şöyle buyurduğunu sonra anlatacağız.

"Size kim bir iyilik ederse ona karşılıkta bulunun. Ona karşılık olacak bir şey bulamazsanız,ona karşılıkta bulunduğunuza inanamacayak kadar kendisine duâ edin."


Duâ İsteyen Duâ İstenenden Daha Faziletli Olsa Bile Fazilet Ehlinden Duâ İstemek Ve Şerefli Yerlerde Duâ Etmek Müstahabdır


Bil ki,bu bölümle ilgili hadisler bir araya getirilemeyecek kadar çoktur. Bunda ittifak vardır. Buna en kuvvetli bir delil olarak da Ebû Dâvud ve Tirmizî´nin kitablarmda rivayet ettiğimiz hadisdir:

Ömer İbnü'I Hattab´dan (Radıyallahu Tealâ Anh) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

"Ömre (haccı yapmak) için Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den izin istedim. İzin verip şöyle dedi: Ey kardeşçiğim,duandan bizi unutma. Peygamber (bana) bir söz söyledi ki,onun karşılığında dünya bana verilse,beni bu kadar sevindirmezdi." 
Bir rivayette de şöyle demiştir:

"Ey kardeşçiğim,bizi duana ortak yap.[19]


Mükellef Olan Bir Kimsenin,Kendine,Çocuğuna,Hizmetçisine,Malına Ve Benzeri Şeylere Beddua Etmesi Yasaktır

Sahih bir isnadla Câbir'den (Radıyallahu Tealâ Anh) yapılan rivayette demiştir ki,Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
"Nefisleriniz aleyhine duâ etmeyin. Çocuklarınız aleyhine duâ etmeyin. Hizmetçilerinizin aleyhine duâ etmeyin. Mallarınızın aleyhine duâ etmeyin. Yoksa Allah tarafından duanın kabul edilip ihsanda bulunulan bir vakte düşürmüş olursunuz da,sizden (o beddua) kabul edilir."[20]

Bu hadisi Müslim,Sahih´inin sonunda rivayet etmiş ve orada şöyle demiştir: 
"Nefislerinizin aleyhine duâ etmeyin,çocuklarınızın aleyhine duâ etmeyin,mallarınızın aleyhine duâ etmeyin,yoksa Allah tarafından duanın kabul edildiği bir vakte uygun düşürmüş olursunuz ve (o bedduayı Allah) sizden kabul eder."

Duâ Eden Müslümanın Yahut Başkasının Dileği Kabul Edildiğine Dair Deliller

Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

"Kullarım sana benden sorunca,ben rahmetimle yakınım duâ edenin duasını bana duâ yapınca kabul ederim."[21]

Yine Allah Tealâ

"Bana duâ edin; duanızı kabul edeyim." buyurmuştur.[22]

Duanın Kabulünü İstemede Acele Edilmemelidir

Ubâde İbni´s-Sâmit´den (Radıyallahu Tealâ Anh) yapılan rivayetde Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 

Allah Tealâ´ya yeryüzünde duâ eden hiç bir müslüman yoktur ki,onun istediğini Allah ona vermesin. Yahut ondan istediğinin karşılığı kadar kötülüğü kaldırır; günah şey istemedikçe yahut silâ-i rahmi kesmeyi dilemedikçe,Cemaat içinden bir adam şöyle dedi: O zaman biz çok duâ ederiz. Peygamber (s.a.v): Allah´ın ihsanı çok daha fazladır.[23]

El-Hâkim Ebu Abdullah bu hadisi Sahihayne dayanarak Müstedrek´inde Ebu Said El-Hudri´den rivayet etmiş ve ona şunu ilâve etmiştir: "Yahut ona istediğinin karşılığını ahirette verir."

Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Tealâ Anh) yapılan rivayette peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz acele edip: Duâ ettim de,duam kabul edilmedi,demedikçe,onun duası kabul edilir.
Devamını Oku »

6.06.2014

YASİNDEN SONRA OKUNACAK DUALAR

Ya Rab okuduğum Yasin-i Şerifi dergah-i izzetinde (yüce katında) kabul eyle . Ya Rabbi sevabını sevgili peygamberimiz Hz.Muhammet (Aleyhisselamın) aziz, latif ruhu şeriflerine hediye eyledik, haberdar eyleyıp kabul eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimizi ve cümlemizin peygamberimizin şefaatına nail eyle ya Rabbi. Bütün Peygamber efendilerimizin ve bilcümle Evliyaullahın mübarek ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi.
Ya Rab okuduğumuz Yasin-i Şerifin sevabına ölmüşlerimizin aziz ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi*. Kabirleri Kur’an’ın nuruyla nur olsun, makamları cennet olsun ya Rabbi. Kabirlerini cehennem çukuru olmaktan koru ya Rabbi. Okunan bu Yasin’i Şerif’i ve dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bi-hurmeti Taha ve Yasin, vel hamdülillahi Rabbil-alemiyn.

Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasıfun, ve selamun alelmurselıyn. Velhamdülillahi Rabbil aleminel-Fatihah.
NOT:Dua eden kimse, okunan Yasin-İ Şerif-in sevabını kimin ruhuna bağışlamak isterse onların isimlerini de burada sayabilir.
Devamını Oku »

20.02.2014

NASIL DUA ETMELİYİZ?

Dua, ibadetin özüdür. İnsanın, bedenen yeme ve içmeye muhtaç olduğu gibi ruhen de dua etmeye, yalvarıp yakarmaya ihtiyacı vardır. İnsan aciz bir varlıktır. İstediği her şeyi elde edemez; her ihtiyacını kendisi karşılayamaz; başına gelecek her bela ve musibete de karşı koyamaz. Kendi durumunu düşünen her insan Yüce Yaratana mutlaka ihtiyaç duyar, O’na dua ve niyazda bulunur. Bu ihtiyaç insanda fıtrîdir. Bu ihtiyaç, her vesile ile değişik şekillerde kendini gösterir.
Dua; inanma, dayanma ve isteme ihtiyacı içerisinde bulunan insanı; rahmeti sınırsız, mutlak kudret sahibi olan Allah’a bağlayan, manevi bir bağdır.
Dua; ıstırapların, maddi ve manevi dertlerin şifa menbaıdır. Dua, ümit ve huzur kaynağıdır; yaşama aşkını dirilten bir rahmettir. Peygamberimiz (s.a.v) duayı;rahmet kapılarının anahtarı, müminin silahı, dinin direği, ibadetin özü olarak nitelendirmiştir. [Tirmizi, No: 3368-69] Çünkü dua etmenin özünde Allâh’a teslim olmak, O’na kulluk etmek bilinci vardır.
Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir.”[Mü’min, 40/60] Kullarım beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” [Bakara: 2/186] buyurarak, kendisine dua edilmesini istemekte, yapılan duaları da kabul edeceğini müjdelemektedir.
Kabul edileceğini ümit ederek dua etmeliyiz. Dualarımızı eylemle destekleyerek fiili duaya çevirelim. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: “Kul, elini açarak Allah’tan hayır bir şey dilerse; Yüce Allah, kulunun elini boş olarak geri çevirmekten haya eder” [Tirmizi No: 3556] Bu hadîs-i şerîften; içtenlikle yapılan duaların kabul göreceği anlaşılmaktadır. Bir başka hadîs-i şerifte de: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a, (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz Allah’ın rahmeti, iyilik edenlere çok yakındır.” [İbn’i Hanbel, III, 18] buyurulur.
Yüce Allah:”Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin, O’na korku ve ümitle dua edin” [Ârâf, 7/55,56] buyurarak duanın nasıl yapılacağını bildirmiştir.
İnsan, sadece sıkıntılı olduğu zaman değil; rahatlık anında da çokça dua etmeli ki sıkıntılı anında yapmış olduğu duaları kabul görsün.
İnsan, elde etmek istediği şeyin maddi sebeplerine de baş vurmanın şart olduğunu bilmeli, bununla birlikte Cenâb-ı Allâh’a da dua etmelidir. Dua etmek hiçbir zaman bir Müslüman’ı tembelliğe sevk etmemelidir. Bir hastanın ilaç kullanmaksızın: “Allah’ım şifa ver” diye dua etmesi yanlış olduğu gibi; ilaç kullandığını düşünerek Allah’tan şifa dilememesi de doğru değildir.
Özetle, isteklerimizin gerçekleşmesi, sıkıntı ve dertlerimizin bitmesi için önce üzerimize düşeni yapmalıyız, sonra da Allah’a dua etmeliyiz. Duayı hayatımızın bir parçası haline getirmeli, her zaman Allah’a içtenlikle yalvarmalıyız.
Devamını Oku »