Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Havas İlmiyle Altın ve Gömü Çıkarma etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Havas İlmiyle Altın ve Gömü Çıkarma etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

21.12.2017

Havas İlmiyle Define Bulma Yöntemi

havas ilmiyle define bulma yöntemi
Daha önce sizlerle define duasını paylaşmıştık,bu gün sizlerle farklı bir yöntem daha paylaşacağız;havas ilmiyle define,gömü,hazine,altın,mezar odası nasıl bulunur,bunun yöntemini paylaşacağım sizlerle...

Havas ilmiyle define yeri bulmanın ilk yöntemi: 
Gündüzden rızaen lillah oruç tutulur. İftarda canlı ve canlıdan çıkan bir şey yememek lazımdır. Yatsı namazından sonra bir avuç hardal üzerine yüz bir kere:
"Ve ındchû mefatihul ğaybi lâ ya’Iemühâ illâ hüve ve ya'lemü mâ fil berri vel bahri ve mâ teskutu min verakatin illâ ya'lemühâ ve lâ habbetin fi zulümâtil erdi ve lâ ratbin ve lâ yâbisin illâ fi kitâbin mübîn"
Ayet-i kerimesi okunur. Ve her “Mübin” (102) kere tekrarlanır. Okuma esnasında hardallar avuçta tutulur ve okunan ayet-i kerimeler hardallara üflenir. Okuma tamam olduktan sonra hardallar oraya serpilir. Ertesi sabaha kadar oraya kimse girmez. Sabahleyin hardallar orada medfun bir şey varsa üzerinde toplanmış olur, yoksa atıldığı gibi kalırlar


Havas ilmiyle define bulmanın ikinci yöntemi:
Kullanılmamış kalaysız yeni kırmızı bakır bir kadeh alınız, u ile doldurunuz. Sol avucunuza aşağıda yazılı esma ve ayeti yazıp elinizi bakır kadehin üzerine kapayınız. Define umulan
yerde azimeti okumaya başlayınız. Okuma zamanında bütün ameliyelerde olduğu gibi sarf-i imar yaptıktan sonra okumak ve bahur olarak günlük ve kişniş yakmak lazımdır. Şayet orada define mevcutsa azimet yüze varmadan kadeh ele yapışır ve okuyanı definenin olduğu yere doğru sürükler.

Okunacak Azimet:
"Bismillâhirrahmânirrahıym Terşin tcrşin yetûşin yetûşin tûşin tûşin taryûşin taryûşin kayûşin kayûşin kalmûşin kalmûşin îşin îşin heyşin heyşin innehû min süleymâne ve innehû bismillâhirrahmânirrahıym Tevekkelü yâ meymûn ebâ nûhın ecir hâzel kadah ilâ mehallid defîneh"


Havas ilmiyle gömü bulmanın üçüncü yöntemi:
Bundan evvelki kaidelerde beyan olunduğu şekilde fındık ağacından çatallı tarafları birer karış ve tekli tarafı bir buçuk karış olmak üzere bir dal kesilir. Tekli kısmı dört köşe haline getirilir. 

Birinci köşesine: “Akşin akşin”
İkinci köşesine: “Ahşin ahşin”
Üçüncü köşesine: “Şehmeşin şehmeşin'’
Dördüncü köşesine: “Şeltaşin şeltaşin meşşûhâ bi hakkı hâzihil esmâi aleyküm” yazılır. Sonra çubuğun iki çatalından tutup tekli tarafı define umulan bir yerde yere doğru meyilli olarak tutulup aşağıda yazılı azimet okunmaya başlanır. Ta ki çubuk eline yapışmışçasına seni sürükleyinceye kadar devam olunur.
Okunacak Azimet:
"Aksemtü aleyküm yâ ımâras sâkinîne bihâ tevekkelû vecrû hâzihil cerîdeti ilâ mekânil defaini vel habîseti minez zehebi vel fıddati ecîbû ve akbelû veshabû vemşû bi hakkı akşin akşin ehşin ehşin şehmeşin şehmeşin şeltaşin şeltaşin esriû bi hakkı hâzihil esmâi elvâhan elvâhan elvâhan el’acel el’acel el’acel essâatü essâatü essâatü bârakellâhü fîküm ve ahsenellâhü ilevküm"


Havas ilmiyle altın bulmanın dördüncü yöntemi:
Bir Arabî ayın onundan on beşine kadar gün doğmadan her üç tarafı müsavi bir parmak kalınlıkta fındık veya zeytin ağacından çatal bir dal kesilir. Bu ameliye yapılacağı zaman oruçlu, canlı ve canlıdan çıkan şeylerden perhizli olmak lazımdır. Çatalın bir ucunu çakı ile temizleyerek daim beyaz kısmı meydana çıkarılır ve üzerine:
"Ve mâ tîlke bi yemînike yâ mûsâ Kâle hiye asâye e tevekkeü aleyhâ ve ehüşşü bihâ ğanemî ve liye fîhâ meâribü uhrâ Kâle elkıhâ yâ mûsâ fe elkâhâ fe izâ hiye hayyetün tes’â"
Ayet-i kerimesi yazılır. Çatalın diğer tarafına da yine çakı ile temizledikten sonra üzerine:
"Ve iz kateltüm nefsen feddâra’tüm fihâ vallâhö muhricün mâ küntüm tektümûn Fe kulnadribûhû bi ba’dıhâ kezâlike yuhyillâhül mevta ve yürîküm âyâtihî lealleküm ta’kılûn"Ayet-i kerimesi yazılır. Bundan sonra çatalın tekli ucunu da yine çakı ile temizleyip üzerine:
"Ecib yâ meymûnes sehâbî ve tevekkel bi hakkı hâzihil cerîdeti ilâ mehallid defîneti evil künûzi ve ğayrihâ fi hâzel mekân" yazılır.
Bu ameliyyeden sonra yedi gün nazen lillah riyazetle ve her şeyden perhiz ederek oruç tutulur. Yevmiye (313)’den noksan olmamak ve gücün yeterse bine kadar çıkmak üzere aşağıda yazılı azimet okunur:
"Hecmecetin hecmecetin hecâcin hecâcin almûcin almûcin mehyûcin mehyûcin ecib eyyühel avnüş şedîd ve cerr hâzihil cerîdeti ilâ mehallet defin bi hakkı hâzihil esmâi ve bi hakkı ismullâhil azıymil a’zami elvâhan elvâhan elvâhan el’acel el’acel el’acel essâate essâate essâate."

Çubuk bu suretle hazırlandıktan sonra define umulan mahalle gidilir ve orada çubuk elde olduğu halde azimet okunmaya başlanır, orada define varsa çubuk seni oraya adeta sürüklercesine götürür.


Havas ilmiyle hazine bulmanın beşinci yöntemi:
Yeri belli olmayan bir definenin yerini bulmak için fındık veya zeytin ağacından çatal bir dal kesilir. 

Bir köşesine:
"Sübhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidi! harami ilel mescidil aksallezî bâraknâ havlehû li nüriyehû min âyâtinâ innehû hüves semiy’ul besıyr"

ikinci köşesine:
"Ve min âyâtihî halkus semâvâti vel erdi ve mâ besse fihimâ min dâbbetin ve hüve ala cenTıhim izâ yeşâü kadîr"

Üçüncü köşesine:
"Ve teral cibâle tahsebühâ câmideten ve hiye temürru merras sehâbi sun’allâhillezî etkane külle şey’in innehû habîrun bimâ teFalûn"

Dördüncü köşesine:
"Ve in küllün lemmâ cemiy’un ledeynâ muhdarûn Ve âyetün lehümül erdul meyteh ahyeynâhâ ve ahracnâ minhâ habben fe minhü ye’külûn"Ayet-i kerimeleri yazılır. Üzerine (21) kere “Kasemü’l-Emlâki’l-Felekiyye” okunur. Çubuk bu suretle hazırlandıktan sonra ihtiyaç zamanında kullanılmak üzere muhafaza olunur. Define araştırması sırasında çatalın tekli tarafı yere eğik vaziyette tutulur ve devamlı olarak “Kasemü’l- Emlâki’l-Felekiyye” okunur, ta ki çubuk ele yapışmış gibi seni definenin üzerine götürünceye kadar.


Havas ilmi ile bulmanın altıncı yöntemi:
Perşembe günü doğmuş beş yumurta üzerine aşağıda yazılı esmalar ve ayetler yazılır. Akşamdan sonra define umulan mahallin dört köşesine dört yumurta bir de ortaya bir yumurta gömülür. Her yumurtayı gömerken üzerine yedi kere yazılı esmalar okunur.
Yazılacak ve okunacak esma ve ayetler:
"Beyhûşin katûşin lûşin tevekkel şemer’atâ ente ve a’vânike bi ızzetillâhi ve bi nûri vechillâhil azıym Yâ huddâm hâzihil esmâi beyyinû hâzihil habiyeti ve ahricuhâ bi hakki ve men asdeku minellâhi kıylâ Ve hüve asdekul kâilîn Ve iz kateltüm nefsen feddâra’tüm fîhâ vallâhu muhricün mâ küntüm tektümûn Fe kulnadribûhü bi ba’dıhâ kezâlike yuhyillâhül mevtâ ve yurîküm âyâtihî lealleküm ta’kılûn Tevekkel yâ şemlûh Ve ente şemhıysâ ve yâ meytarûş ve yâ li yathaşin bi ıhrâcil habiyyetilletî fi hâzel mekâni bi hakkı mâ televtühû aleyküm vet tâatü lillâhi rabbil âlemîne ve li hâzel esmâi elvâhan elvâhan elvâhan el'acel el’aceî ePacel essâate essâate essâate Ve innehû le kasemün lev ta'lemûne azıym"


Havas ilmi uygulayarak bulmanın yedinci yöntemi:
Yeni bir Arabi ayın ilk cuma günü Güneş doğmadan tatlı bir nâr veya fındık ağacının veya bir mayıs gülünün yanma gidilir, bir buçuk karışlık kadar bir çatal çubuk seçilir. O kısım elle tutulur ve yedi defa:
"Ve ındehû mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hû ve ya’lemü mâ fil berri vel bahri ve mâ teskutu min verakatin illâ ya’lemühâ ve lâ habbetin fî zulûmâtil erdi ve lâ ratbin ve
lâ yâbisin illâ fî kitâbin mübîn (Sure-i En’âm, âyet 59).
ayeti kerimesi okunur. Yedinciyi bitirdikten sonra bir dara ile tutmakta olduğun çatal dal bir vuruşta yerinden koparılır.
Çatalın tek taraflı ucu dikkatle bir bıçakla kazınır ve beyazlatılır. Birer çizgi ile dört kısma bölünür. 


Birinci kısma:"Bismillahirrahmânirrahıym" yazılır. 
İkinci kısma:"Selâmün kavlen min rabbin rahıym" yazılır. 
Üçüncü kısma: Ayet el-Kürsî, 
Dördüncü kısma:"İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehû kiin fe yekûn,Fe sübhânellezî bi yedihî melekûtü külli şey’in ve ileyhî türceûn" ayeti kerimesi yazılır, 
ve o günkü cumadan başlayarak çubuğu kalın bir şeyle sarıp Güneş ziyası göstermeden bir minbere konur,ve üzerine üç hutbe okunmak üzere minberde bırakılır. Üçüncü hafta çubuk minberden alınır. Çubuk artık kullanılır hale gelmiştir. Define melhuz olan yerde çubuğun iki çatalından iki elle tutularak araştırma yapılır. Define olan yerde çubuk harekete gelir ve yere doğru eğilir.

Sekizinci yöntem:
Bir yerde define olup olmadığını varsa yerini görebilmek için bir altın levha üzerine aşağıda yazılı ayeti kerimeyi yazıp üzerine de (66) kere okuduktan sonra hiç dünya kelamı söylemeden ve altın levhayı da baş yastığının altına koyduktan sonra yatar ve bilerek soluna dönmezse rüyasında gömünün nerede olduğu kendisine gösterilir:

Define Duası
"Ve emmel cidâru fe kane li ğulâmeyni yetîmeyni fil medîneti ve kâne tahtehü kenzün lehümâ ve kâne ebuhümâ sâlihan fe erâde rabbüke en yeblüğâ eşüddehümâ ve yestahrica kenzehümâ,rahmeten min rabbik ve mâ fealtühû an emrî zâlike te’vîlü mâ lem testı aleyhi sabra."
Yatağa girdikten sonra uyuyuncaya kadar:
Ya muzhirel acâibi yâ delile külli hâirin yâ mürşide külli dâllin Erşidnî bi lutfıke ve keramike ilâ mâ atlübü minke' diye devamlı okumalıdır.


Dokuzuncu yöntem:
Define olduğu tahmin olunan bir yerde yürüyerek bir daire çizilir. Sonra en çok tahmin olunan yerden abdestli olduğun halde bir avuç toprak alınır. Avuç hafifçe yumulur. Sonra aşağıda yazılı ayet-i kerimeler yediden yirmi bire kadar okunur. Orada define varsa avuç gayri ihtiyari sımsıkı yumulur. Şayet yoksa yine avuç gayri ihtiyari açılır ve topraklar dökülür.

"Bismillâhirrahmânirrahıym,Ve cealnel leyle ven nehâra âyeteyni fe mehavnâ âyetel leyli ve cealnâ âyeten nehâri mubsıraten li tebteğû fadlen min rabbiküm ve li ta’lemû adedes sinine vel hısâbe ve külle şey’in fassalnâhü tefsıylâ, Ve külle insanin elzemnâhü tâirahû fî unukıhî ve nutıricü lehû yevmel kıyameti kitaben yelkâhü menşura, Ikra’ kitâbeke kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîben menihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsihî ve men dale fe innemâ yedıllü aleyhâ ve lâ teziru vâziratün vizra utırâ, Ve mâ künnâ müazzibîne hattâ neb’ase rasûlâ"

Devamını Oku »