Sayfalar

Ne Aramıştınız?

Eşek-Köpek Gibi Hayvanlarla Cinsel Münasebet Günah mı? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Eşek-Köpek Gibi Hayvanlarla Cinsel Münasebet Günah mı? etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

12.01.2015

Hayvanlarla Cinsel İlişki Günah mıdır?(Hayvanlarla Cinsel İlişkide Bulunmanın Hükmü ve Cezası Nedir?)

Hayvanlarla Cinsel İlişkide Bulunmanın Hükmü Nedir?,Eşek-Köpek Gibi Hayvanlarla Cinsel Münasebet Günah mı?,Hayvanlarla Cinsel İlişki Yaşayan Birinin Cezası Nedir?

hayvanlarla cinsel ilişki gunahmı

Dinimizde Hayvanlarla Cinsel İlişki Kuran Kimsenin Cezası;

1455- İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Her kimi bir hayvanla ilişki kurduğunu görürseniz onu da hayvanı da öldürünüz. İbn Abbâs’a: Hayvanın suçu nedir? Diye soruldu O’da cevaben şöyle dedi: Bu konuda Rasûlullah (s.a.v.)’den bir şey işitmedim fakat Rasûlullah (s.a.v.)’in bu tür bir hayvanın etinden yenmesini ve ondan istifade edilmesini hoş karşılamadığı kanaatindeyim. Bu güne kadar uygulamalar da hep böyle olmuştur.” (Ebû Dâvûd, Hudûd: 29)
ž Bu hadisi sadece Amr b. ebî Amr’ın, İkrime’den, İbn Abbâs’tan yaptığı rivâyetiyle bilmekteyiz. Sûfyân es Sevrî’nin Âsım’dan, Ebû Ruzeyn’den, İbn Abbâs’tan rivâyetine göre, şöyle demiştir: “Hayvana cinsel ilişkiyle yaklaşan kimseye ceza lazım gelmez.”
Aynı şekilde Muhammed b. Beşşâr, Abdurrahman b. Mehdî vasıtasıyla Sûfyân’dan bize bu hadisi aktarmıştır.
Bu hadis birinci rivayetten daha sahihtir. İlim adamlarının uygulaması bu hadise göre olup Ahmed ve İshak bunlardandır.
Bu hadisi şerifi şerh edenler âlimler diyorlar ki, dört mezhep imamı, hayvanla cinsel ilişki kuran kimseyi öldürülmeyip ta'zir cezasına maruz bırakılacağından müttefiktirler. Hadis bu büyük amelden zecre (yasaklamaya) yorumlanmıştır. Ulemâ, bu mevzuda İbni Abbâs (radıyallâhu anhümâ)'ın şu sözünü esas almıştır: "Hayvanlarla cinsellik edene hadd yoktur." Hattâ da bir soru üzerine, hayvana temas mevzusunda hadd olmadığını söyledikten sonra, "Bu kabih bir ameldir, kabihi takbih edin" diye cevap vermiştir. (Kütübü Sitte Tercümesi, c.6, s.255)

Hayvanlarla Cinsel Münasebetin Hükmü Nedir?

Cinsi sapıklık çeşitlerinden birisi de hayvan ile cinsi ilişki kurmak ve birleşmektir. Bu çirkin fiil hem kadın, hem de erkek için haramdır. Cumhura göre bu fiili işleyenlere "tazir cezası" verilir. Hayvanın etini yemek bu yüzden haram olmaz. (İbn Kudâme. el-Muğni)

Hanefi mezhebinde İmâm-ı A'zam'a göre kendisine yaklaşılan hayvanın etini yemek caizdir; İmâmeyn'e göre bu hayvanın eti yenilmez. (Ö. N. Bilmen, Istilâhât-ı Fıkhıyye)

İmamların ittifakıyla böyle bir sapığa verilecek ceza, yine hâkimin takdirine göre azalıp çoğalan tazir cezasıdır.

İmam-ı Şafiî Hazretleri, bunun günahlığının şiddetine bakarak zina gibi ceza görmesi gerektiğini de ifade etmiştir. Sapığın musallat olduğu hayvan eti yenen cinstense, etine bir haramlık gelmez. Ancak ibret olsun için hayvan kesilip mütecavizin tarlasına, yahut bir meraya gömülürse hikmetine uygun olur.

Şurası bir gerçektir ki, azgın nefsine uyup da hayvanlarla cinsel ilişkiye giren,böyle büyük günah ve hatalara mâruz kalan kimseler için her şey bitmiş, tövbe kapısı kapanmış değildir.Hayvanlarla cinsel münasebet yaşayanların yapacakları samimi tevbe-istiğfar, dökecekleri sürekli gözyaşı, duyacakları derin pişmanlık Allah’ın affına vesile olabilir. Yeter ki, tövbelerinde samimi olsunlar, hatalarını tekrar etmeme azminde ihlâslı ve imanlı bulunsunlar. Allah şirkten başka bütün günahları affeder, şayet affa lâyık olacak kadar samimi pişmanlık duyarlarsa.
Devamını Oku »