Aşık Etme Duası (Birini Kendine Aşık Etmek İçin Dua)

Sizlerden gelen sorular; nihat hatipoğlu aşık etme duasını paylaşırmısınız?,ayetel kürsi ile aşık etme duası var mı?,aşık etme duası 14 gün,anında aşık eden dua var mı?,çok tesirli aşık etme duası paylaşırmısınız?,aşık etme duası mishakal,deli gibi aşık etme duası var mı?,en etkili aşk duası paylaşırmısınız?,denenmiş birini kendine aşık etme duası var mı?.. şeklinde soruluşmuş sorulardı.Tüm bu soruların cevaplarını aşağıda sizler için paylaştık.Allah ettiğiniz duaları kabul etsin inşallah.
Birini Kendine Aşık Etmek İçin Dua
Birini Kendine Aşık Etmek İçin Dua-Nihat HATİPOĞLU

BİRİNİ KENDİNE AŞIK ETMEK İÇİN DUA (BÜYÜ DEĞİLDİR);
Erkeği Aşık Etme Duası-Kızı Aşık Etme Duası:Kuvvetli bir celbiye için uygulamadır. Bizzat denenmiş bir uygulamadır, herhangi bir yapılış zamanı yoktur, önerilen okuma düzeni bir hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet etmedir fakat genel anlamda bir hafta dolmadan hacetimiz görülmüş olur. (14 gün okumada ise okumadan sonra 40 gün başka bir işlem ya da okuma yapılmaması önerilir.) Etki şu şekilde olur sevgisi için okunan kişide ilk günler bir bunalım hali meydana gelir, bu iyiye işarettir, uygulamaya devam ediniz.

AŞIK ETMEK İÇİN OKUNACAK DUA ŞUDUR;
Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. 


Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. 
Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. 
Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. 

Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. 
Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.


Bir Diğer Aşık Etme Duası;
Salât-ı Tefriciye - Salât-ı Nariye
"Allâhümme salli salâten kâmilaten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil'ukadü, ve tenfericü bihil'kürabü, vetükdâ bihil'havâicü, ve tünâlü bihir'regâibü, ve hüsnül'havâtimi, ve yüsteskal'ğamâmü bivechihil'ke'imi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâlûmin lek."

İmamı Kurtubî Hazretleri şöyle demiş"Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini,istiyorsa "Salât-ı Tefriciye"yi 4444 defa okuyup, bu mübârek Saâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir kapı açar, hayırlı bir sebep yaratır ve ona muradını verir ."


Aşık etme duası öncesi yapılması gerekenler nelerdir?
Bütün dualarda olduğu gibi aşık etme duasında da dua öncesi mutlaka abdest alınmalıdır. Abdestsiz yapılacak bir duanın çok da faydalı olmayacağı aşikardır. Zira abdest sadece bedensel bir temizlenme olmayıp aynı zamanda ruhsal bir arınmanın de adıdır. Aşık etme duası yapılmadan önce ihtiyacı olan konu komşuya küçük de olsa bir sadaka verilmesi de oldukça etkilidir. Çünkü sadaka musibetleri def eder ve rahmet kapılarını açar.

Aşık etme duasını sadece bekarlara veya kendi eşinize yönelik yapabilirsiniz Aşık etme duası başkası ile evli olan birine yönelik yapılamaz. Çünkü dua Allah’a niyazdır, yakarıştır. Siz bu yakarışta haram bir şey isteyemezsiniz. Kadın olsun erkek olsun hiç fark etmez başkası ile evli olan birini istemek Allah’a hoş gelen davranışlardan biri değildir. Bu dua, ya bekar kız ve erkekler için yapılır. Ya da evli çiftler, eşlerinin kendilerine aşık olması için dua edebilirler. 


Aşık etme duası ne zaman yapılmalı?

Dua etmenin makbul kabul edildiği zamanlar vardır. Böylesi zamanlarda dua etmek daha hayırlıdır. Şirinlik duası ile aşık etme dualarının yapılış zamanı ikindi namazı ile akşam namazı arasındaki vakittir. Bir diğer önemli vakit ise yatsı namazı sonrasıdır. Fakat bilinmelidir ki Allah’a yakarmayı belli zamanlarla sınırlandırmak doğru değildir. Belirtilen bu iki zaman diliminde aşık etme duası edilirse daha faydalı sonuçlar elde edilebilir. Ancak dua etmek isteyen kişi içinden geldiği zaman ellerini açarak ve kıbleye dönerek dua edebilir.

Aşık etme duasının 3 esmasını toplam 21 defa okumak
Aşık etme duasının temeli üç esmaya dayanır. Bu esmalar ve anlamları şöyledir: 

Ya Rahman: “Merhamet eden” anlamına gelir. Aşk acısı çeken kişiye Allah’ın rahmetini sunması ve ona acıyarak derdine deva göndermesidir. 

Ya Kâfi: İki anlamı vardır. Birincisi “yeten, yeterli” anlamıdır. İkincisi ise “yetişen” demektir. Bu iki anlam da gönül derdine derman arayanlar için çok önemli mesajlar içermektedir. 

Ya Vedûd: Aşık etme duasındaki en önemli esmadır. Hem “seven” hem de “sevilen” anlamlarına gelen bir esmadır. Anlamından da anlaşılacağı üzere aşıkların en fazla dile getirdikleri esmadır. 

Aşık etme duasında her esma ( rahman, kâfi, vedûd ) sırayla 7’şer defa okunur. Yani sıralama şöyledir: Ya rahman: 7 defa okunur Ya kâfi: 7 defa okunur Ya vedûd: 7 defa okunur 21 esma okunduktan sonra aslında aşık etme duası tamamlanmış demektir. 

Kişi, sevdiğinin ismini zikretmese dahi Allah gizleneni de bildiği işin kişinin niyeti duyulmuştur. Çünkü Allah duaları layıkıyla işitendir. Buna karşın kişi isterse aşık olunması istenen yani sevilen kişinin adını zikrederek şu ifadeyi kullanabilir: “ Allah’ım, sen kalpleri evirip çevirensin. Sen azim olan ve kadir olansın. Hakkımızda hayırlı olanı bize nasip et ve onun gönlünü bana meylettir.” Dua bittiğinde eller yüze sürülerek “amin” denir. Aşık etme duasın yapılması sırasında yalnız olunmaya özellikle dikkat etmek gerekir. Bu esmalar, belirtilen sayıda ve sırası ile okunduğunda eğer hayırlı bir kısmetse inşallah Allah onun kalbini size doğru çevirecektir.

Dualarda bazen dua edenin isteği hemen gerçekleşirken bazen sabırlı olmak gerekmektedir. Ayrıca yeri gelmişken belirtmeden geçemeyeceğimiz husus da şudur: 
Dua ederken kulun sadece isteyen kişi sıfatını taşıdığını ve asıl takdir edenin Allah olduğunu bilmek gerekir. Hayır da şer de Allah’tandır. Allah’tan başka kaderlere hükmeden yoktur. İşte dua, kaderin nasıl çizileceği konusunda Allah’a el açıp yalvarmadır.

Yorumlar

 1. hocam ALLAH sizden razı olsun yazdığınız dua çok iyi geldi eşimle ayrılma noktasına gelmiştik,ama şuanda çok mutluyuz eşimde bende size minnettarız ve duacınızız,selamatle kalın hocam.

  YanıtlayınSil
 2. hocam bu duayi bi kerede mi okumaliyiz, yoksa bir kach gune de okuya bilirmiyiz? rakami chox uzun oldugu ichin bi kerede 4444 kez okumayip da yarisini bi gun yarisini diger bi gun okuya bilirmiyiz? sevgiler

  YanıtlayınSil
 3. Önemli olan "aşık etme duasını" bir seferde(kerede) okumak değildir,duayı 4444 defa okumaktır,bunu iki günde de okuyup tamamlayabilirsiniz,1 haftada da tamamlayabilirsiniz!

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Hocam bu iki duayı aynı anda yapmak zararlı olur mu? Çünki aynı dilek için birden fazla duayı aynı anda yapmamak gerekirmis öyle duydum. Salati tefriciye yi yukardaki duanin yanısıra okusam yanlış olur mu?

   Sil
 4. BU DUAYI DENEDİM ARKADAŞLAR KESİNLİKLE İŞE YARIYOR,ŞUANDA YILLARCA PEŞİNDEN KOŞTUĞUM SEVDİĞİMLE 28 HAZİRANDA NİŞANIM VAR...HERKESİ BEKLERİM:)

  YanıtlayınSil
 5. Ben lise 2. sınıf öğrencisi bir bayanım,bu aşık etme duasını okuyorak bir sene paşinden koştuğum çocuk şimdi bana aşık oldu,ama bu seferde ben kararsızım kıyamıyorum ama birazda o benim peşimden koşsun,birde sorum olacak onu peşimden koşturup yalvartırsam günaha girermiyim??????

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. İki duayi da ettin mi
   Lutfenn cevap beklicemmm

   Sil
  2. evet,iki duayı da ettim!

   Sil
  3. Yukarıda yazılı olan duaları ettim;"Salât-ı Tefriciye"

   Sil
  4. duanın etkisi geçmiyor değil mi?

   Sil
  5. bu duadan sadece bir tanesini yapsak olurmu

   Sil
 6. BENCE GÜNAHA GİRERSİN BENGÜSU HANIM,İSTEĞİN OLMUŞ NE GÜZEL DAHA NE İSTİYORSUN Kİ?BEN BU YENİ NESİLİ ANLAMIYORUM ARKADAŞŞŞ

  YanıtlayınSil
 7. ÇARESİZ AŞIK1 Temmuz 2014 18:20

  BİR KIZI DELİ GİBİ SEVİYORUM BU DUALARI OKUYUP SEVDİĞİNE KAVUŞAN VAR MI ARKADAŞLAR????

  YanıtlayınSil
 8. olmaz mı kardeşim sen yeter ki imanlı ol,Rabbin ettiğin tüm dualarını kabul eder inşallah

  YanıtlayınSil
 9. Gercekten umarim ise yarar sevdigim cocuga yillarimi verdim bakalim ne olacak ? ❤️

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. hayırlısı olsun,önce Allahtan hayırlısını iste

   Sil
 10. aşk mı kaldı ki,şimdiki aşklar laylaylom,üç günlük aşk mı olur

  YanıtlayınSil
 11. Ya bende boyle güzel bi dua bulmak istiyorum ama buyu olmasından korkuyorum bu dualarin sakincasi olmaz umarim bide ise yarar İnşallah

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. bende işe yaradı istersen sende dene,dua bunlar büyü değil ben çok araştırdım,araştırmadan okumam zaten

   Sil
  2. Ben sadece ilkini.okuyorum ikincisini okumadan ise yaramaz mi

   Sil
 12. bende de işe yaradı arkadaşlar yıllardır aramızı yapmaya çalıştığım kızla evlenmeyi düşünüyoruz artık,Allah bu duayı paylaşanlardan razı olsun inşallah.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Ne kadar surede gerceklesti gunde ne kadar okudun

   Sil
 13. sadece birini okusak faydasını görürmüyüz

  YanıtlayınSil
 14. Ya "Adsız" adsız arkadaşım dua okumanın bile pazarlığını yapıyorsun ya sana bişey demeyeceğim artık.YUHHH DİYORUM!!!!!!!!

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Peki bisey sorcam ne kaar surede gerceklesti kac gunde 4444 kere okudun duayi ve gerceklesme asamasinda belirtiler neder oldu simdiden sagol .dd

   Sil
 15. Bengüsu günde kaç kez okudun ilk duayı?

  YanıtlayınSil
 16. Günde 1 kez okudum yukarıda yazıyor ya zaten "bir hafta boyunca günde 1 defa okumaya niyet etmedir..." diye

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Ben sadece ilkini okuyprum ikisnide okudun mu sen bengusu

   Sil
  2. Evet iki duayıda okudum

   Sil
 17. günde 2 kere okusak daha çabuk sonuç veriri mi?

  YanıtlayınSil
 18. Bende okumaya basladm ise yariyomu
  ben gunde 2den fazla okuyom daha mi cabuk gerceklesir

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. bence fazla okumanın artısı olacağını sanmıyorum önemli olan okumak

   Sil
  2. Mevim sen ikinciyi okudun mu ise yaradi mi sende

   Sil
 19. aşık etme duaları bende bir değil iki defa işe yaradı

  YanıtlayınSil
 20. hala seviyomu ikiside seni

  YanıtlayınSil
 21. Haftasonu erkek arkadaşımmgelicek dört yıldır sürünen ilişkimiz bitcek ama ben istemiyorum bitmesini inançla deniycem bana du edin

  YanıtlayınSil
 22. Çok teşekkür ediyor um ççokk ihtiyacım var... Birde o duada bi iki selavat fazla okun muş olsa neolur baştan almamız gerwkirmi?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Ve ben ayrıldım pazar günü duada bugün bitti işe yararmı rabbim bilir içim çok acıyooo..

   Sil
 23. 14 ve 40 ne oluyo ve sadece bir haftamı okunacak

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. 1 hafta içinde hacetiniz görülmez ise 14 gün okuyabilirsiniz 14 gün okuduktan sora 40 gün boyunca bu duaları bir daha okumayınız! 40 gün geçtikten sonra yeniden okumaya başlayabilirsiniz!

   Sil
 24. Selamun aleykum arkadaslar. Ben 6 yildir evliyim ama artik esim beni sevmiyormus. Bir cok duayi arastirdim ve ise yaramadi bu ilk duayi okuyali iki gun oldu. İnsallah kabul olur ve esim beni tekrar sever.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Allah yardımcı olsun kardeşim,Rabbim İnşallah ettiğin duaları kabul eder!

   Sil
 25. Duayı nasıl niyetlencezve duanın üstünemi yoksa resmin üstünemi üflüycezve sonunda fatiha okuycazmı

  YanıtlayınSil
 26. Üfleme yok,o sizin dediğinizi üfürükçüler yapıyor,kalbinizi Allaha yatırıp dua edin yeter!

  YanıtlayınSil
 27. ya hayır olmaz ilk günlerde bunalıma giriyormuş ben sevdiğimin bunalıma girmesini istemiyorum.

  YanıtlayınSil
 28. hocam nasil niyet edicez duanin ikisini birliktemi okuycaz yoksa birinimi okuyalm bide öbür dua sayısı cok uzun bikacgunde okusak olurmuki

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. İçinizden nasıl geliyorsa öyle niyet edeceksiniz,örneğin;"niyet ettin sevdiğim kişinin bana yar olmasına" gibi...herkesin niyeti farklı olabilir!

   Sil
  2. Hocam ben ilk duayı 1 hafta okudum hacetimde bir değişiklik olmadı 14 gün okumalimiydim 2.duaya devam ediyorum dogru mu yoksa basta mi okumaliyim

   Sil
 29. Peki hocam duanin birisini mi yapicaz ikisinimi bide hocam hani niyet ediyoruz ya 7 gün boyunca her okumanin başında niyetmi edicez

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Duanın ikisini de yapın,7 gün boyunca her gün duaları okumaya başlamadan önce niyet etmelisiniz!

   Sil
 30. Merhaba. Ben birinci duayı bir hafta oldu okuyorum fakat niyet etmeden başladım sürekli.yeniden mı başlamam gerekiyor?

  YanıtlayınSil
 31. bu 4444 kere okunan duayi bitane fazla yada eksik okumus olsak sıkıntı olurmu bide iksine birmi niyetlenicez mesela ikinci duayi ikigun sonra niyetlensek okumaya baslasak olurmu

  YanıtlayınSil
 32. 2 duayı okuyup bitiren varmı varsa dileği nekadar zamanda oldu?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. iki duayıda bitirdim,dileğim dualar bittikten 2 hafta sonra oldu

   Sil
  2. benim 3 gün sonra oldu

   Sil
 33. hocam bu duanın birincisi bitmek uzere iki gun var ama ikinci duanin saha yarsndaym bi etki yok sizce ikisi bitincemi etki olur

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. aşık etme duası23 Aralık 2014 16:20

   yahu ne saçma sorular soruyorsunuz arkadaş,yazmayacaktım ama dayanamadım!Sorduğun sorunun cevabını hoca nereden bilsin,Allah bilir etkisi olacak mı olmayacak mı hoca ne bilsin :!

   Sil
 34. Hocam 4444 lere okunan duada eksik ya da fazla olunursa bişey olurmu

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. eksik olmasın fazla olsun arkadasm brn bi hocaya sordum bunu eksik okumayn diyor nasılsa niyet belli

   Sil
  2. Teşekkür ederim

   Sil
 35. Arkadaslar ikinci dua icin her okumadan once mi niyet etmeli yoksa niyet edip bi kac kez okusak olurmu

  YanıtlayınSil
 36. arkadsm ikinci duayi bikere ilk basta niyet et bide bitince niyet et en iyisi bende öyle yaptım

  YanıtlayınSil
 37. Arkadaslar ben bugün iki duayida bitrdim bana dua edin kabul olsun duam hepimizn duasi kabul olur inşallahda hepimiz sevdigimzn gönlünde oluruz

  YanıtlayınSil
 38. İnşallah sevdiğine kavusursun biran önce mutlu haberi bizimle paylasirsan seviniriz

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. bi yüreğinde olaym su duayla inşallah paylaşıcm yeterki sevsin inşallah hepmzn duasi kabul olur

   Sil
 39. İlk duayı 7 gün yerine 14 gün okusam olurmu böyle okuyan varmı

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. egerki bi etki yoksa 14 gün okuyabilirsn çünkü bende hâlâ okuyorm :( inşallah kabul olur bu sefer

   Sil
  2. İnşallah sizin de kabul olur dualarınız

   Sil
  3. Peki siz 7 gün okuduktan sonra 2 duayı tekrar basta mi okudunuz ben 7gun ilk duayı okuduktan sonra ara vermeden devam ettim 2.duada nerde kaldiysam tekrar 1.duaya başladım yani ilk dua 14 okuyup bitirdikten sonra 2duayi bitircem böyle olurmu ki

   Sil
 40. yok ikinci duayi bikere okudum ilk duayi on dört gün okudum inşallah kabul olur hepmzn duasi

  YanıtlayınSil
 41. hocam ben ilk duayi niyet etmeden dört gün okudum bastanmi niyet edip 7 gün okuycm

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Baştan başlamana gerek yok,öyle devam et,bundan sonraki dualarına niyet ederek devam et

   Sil
  2. Teşekkür ederm siz denedinizmi bu duayi hiç

   Sil
  3. evet denedim,benim dualarım kabul oldu,inşallah sizin kide kabul olur

   Sil
 42. İnşallah nekadar sürede kabul oldu acaba benmi sabrszlaniyorm duam bitteli iki gün oldu ama inşallah benm duamda kabul olur inşallah bütün arkadaslrn duasi kabul olur

  YanıtlayınSil
 43. Merhaba ben birinci duayi niyet etmeden başladığım için tekrar niyet ederek okumaya başladım ve bir hafta . Şimdi ikinci duayı da okumaya başladım. Fakat birinci dua ile ikinci dua aynı sürede bitmeyebilir ve birinci dua 14 gün okunduktan sonra 40 gün boyunca bir şeyi okunmaması söyleniyor. Şimdi birinci dua bittikten sonra ikinci duayı okumaya devam etmeli miyim yoksa yarıda mı bırakmalıyım ?lütfen biri yardımcı olsun

  YanıtlayınSil
 44. arkadaşm sen iki duayada okumaya devm et birinci Duâ 14 gün okuduysan ikinci duayi bitir

  YanıtlayınSil
 45. Birinci dua bir hafta oldu.okumaya devam edicem. Cok tesekkur ederim

  YanıtlayınSil
 46. arkaslar duasu kabul olan varmı ve nekadar sürede oldu benm bitti ama hala bisy yok üç gün oldu benmi cok sabırsızm acaba

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. benim oldu biraz sabret istesen

   Sil
  2. Ayten arkadaş seniin nekadar sonra oldu

   Sil
 47. 1,5 hafta sonra oldu

  YanıtlayınSil
 48. Inşallah benm duamda kabul olur bana dua edrmsn ayten lütfen benm duamda kabul olsun suan ugrunda ölecek kadar cok seviyorum ama o beni sevmiyor

  YanıtlayınSil
 49. Karşılaşmamızın imkansız olduğu biri için dua ettim ve hala nasıl karşılaştığımıza inanamıyorum şoktayım.lütfen inanarak okuyun galiba oluyor.

  YanıtlayınSil
 50. Elif hangi duayi okudun.ne kadar zaman sonra oldu

  YanıtlayınSil
 51. İkisini de okuyorum bitmedi daha 6.günde oldu

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Benimde birinci dua bugun bitti ikinci duanin bitmesine daha cok var.esim icin okuyorum fakat kendisi bir kac gun once bosanma islemlerini baslatti . Umarim benimde dualarim kabul olur:(

   Sil
 52. Hocam benim ikinci duam biteli oniki gün oldu ama birincicduam biteli dört gün oldu ilk duayi on dört gün okudum ikisi bitince mi duamz kabul olur inşallah kabul olur sabretemk cok zor arkadaşlar duasi kabul olan varmı nekadr surede kabul oldu

  YanıtlayınSil
 53. Evladım ben ne bilirim ne zaman kabul olur,Allah ol der olur,biz aciz kulların ne haddine kelam etmek,Allah senin için hayırlısı neyse onu oldursun!

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Hocam bu duayi fazla okusak sıkıntı olurmu 444 kez olan varya onu bide hocam ilk duayi ben bigün atladm bide fazladan okudum heralde sizce baştan niyet edip baslayayimmi hep karisyrdim çünkü biraz dkntilardan dolayi

   Sil
 54. benim 2015 in ilk günü oldu çok şükür,Allah hepinizin gönlüne göre versin!

  YanıtlayınSil
 55. Nergis senin ne kadar zamanla oldu acaba cok bekledinmi

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. tam 32 gün bekledim ama sonunda oldu çok şükür!

   Sil
  2. Allaha bin şükür demekki zamanı ozamanms ama rabbim elinde sonunda el acani geri cevirmiyor Allah mutlulugunu daim etsn nergis saolasn bende beklycm demekki daha zamani gelmedi :)

   Sil
 56. Arkadaşlar duası kabul olan varmı varsa sular bittikten kaç gün sonra oldu benim 6.gün henüz birşey yok

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. doğrucu davut8 Ocak 2015 22:25

   Yukarıda millet kaç günde olduğunu yazmış okusana be kardeşim,ama size dua okumak bile zor geliyor yorumları nasıl okuyacaksınız değil mi?

   Sil
 57. O yazılanları tabiki okuyoruz hem yeni olanlardand haber almak sizi neden bu kadar rahatsız etti ki ne sakıncası var insanlarindileklerinin kabul oldgunu öğrenmekte

  YanıtlayınSil
 58. Arkadaşlar 4444 kere okunan duayı tek basina mi okumak gerekir yoksa duayı başkalarına paylastirip yardım alabilir miyiz?paylastirarak yardım alan oldu mu?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Hayır paylaştırmak ne demek,o zaman para vererek 5 kişi tutun siz hiç okumayın onlar sizin yerinize okusun olur mu böyle bi saçmalık sizce,tövbe tövbe....

   Sil
  2. Peki ilk duayı 1 hafta okuduğunuzda hacetiniz oldu mu yoksa 2 hafta mi okudunuz

   Sil
 59. Namaz kılan ve dua eden birine sordum o paylastiribilirsin demişti

  YanıtlayınSil
 60. Hocam eşim beni terk edip yurt dışına gitti geri gelsin baris alim diye sürekli resmine ya cami aşmasını ve mukaddim esmasini okuyup geri gelip barisabilmeyi niyetli yorum fakat bu duya baslamakta istiyorum esmalarla bu duayı okuyabilirniyim yoksa esmalara ara mi vermeliyim

  YanıtlayınSil
 61. Okuduğunuz iki esma da sevdiğine kavuşma esmasıdır,yukarıdaki dualarla beraber okunmasında bir sakınca yoktur!

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim hocam allah razı olsun inşallah rabbim yuvami kurtarmayı nasip eder ve her dua da size de allah razı olsun derim

   Sil
 62. Rabbim dualarimizi kabul etsin 4.gün bitti benimde okumaya devam ediyorum

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. İnşallah kardeşim,Allah herkesin dualarını kabul etsin inşallah!

   Sil
 63. bana cevap verirseniz çok memnun olurum öncelikle çok teşekkürler böyle güzel paylaşımlar yaptığınız için ,ben ya cami ya vedud esmalarını okuyorum ama hala bi sonuç alamadım acaba bunları okumayı bırakıp burdaki dualarımı okusam yani sormak istediğim şu an okuduklarımla beraber okusam yanlışmı olur

  YanıtlayınSil
 64. Ben bu duayi okudum bide ya vedudu esmalari ne sürekli duyuyorum ama bilmiyorum banada yardimci olurmusunz nasl bi dua nerden bulabilirm bende okumak istiyorm bu duayi okudum bitti

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Hocam bu esmalar konusunda bana yardımci olurmusunuz nasl ne gibi lütfen

   Sil
  2. http://dua-ogren.blogspot.com/2015/01/el-mukaddim-esmasi-ve-sirlari.html#.VL0muNKsWSo

   http://dua-ogren.blogspot.com/2015/01/el-cami-esmasi-ya-cami-ya-vedut-esmasi.html#.VL0m1dKsWSo

   http://dua-ogren.blogspot.com/2015/01/hizbul-bahr-duasi-dilek-ve-hacet-duasi.html

   http://dua-ogren.blogspot.com/2015/01/mutlulugun-sifresi-ya-zul-celali-vel-ikram-esmasinin-fazileti-ve-sirlari.html#.VL0nGtKsWSo

   Sil
  3. Aşağıda linkleri verdim,bu esmalarıda beraberinde okuyabilirsiniz!Üzerine gelip tıkladığınızda esmaları görebilirsiniz!

   El mukaddim Esmasi

   El Cami Esmasi

   Ya zul celali vel ikramEsmasi

   Sil
 65. Hocam allahın izniyle bu duayı 5 gündür okuyorum ve günde 3 tane muhabbet saatlerinde okuyorum kucuk te olsa bir haber aldım niyet ettiğim kişiden ve fakat barışmak devam etmek adına bir adım atmadı 2 gün sonra 7 günü tamamlicak okumalarim ben evlenmek niyetiyle hep gelmesini niyet etmiştim fakat şimdi okudukça benim icimdede yangınım sönmeye başladı acaba bu dua nasibimiz olmayacak insana okuduğumuz için bizidemi soğutuyor yada 14 gün okumayı tamamlayiptami beklemeliyim bu düşüncelerim vesvesemidir bilemedim tüm yorum yapan arkadaslari da. Okudum soruma yanıt bulamadım rica etsem yanitlarmisiniz hocam teşekkür ederim simdiden

  YanıtlayınSil
 66. Hocam bu duaya haram diyenler var böyle bişeyler var mı??

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Bazı siteler

   Sil
  2. Bazı siteler dediklerinizin ilmi nedir sıfatı ve ünvanı nedir peki?Lafa bakmayın lafı kimin söylediğine bakın!

   Sil
 67. Merbaha arkadas.buraya yazilan butun yorunları tek tek okudum.bende bu duayı okuyorum.bgub 4. Gunum ama luffen inanarak kalben okuyun.benim sevdgim insandan benden nerfer ettigini yuzume soledi .evey cok uzuldum agladim.bayan olarak bjnları kabullenmemiz cok zor .biraz sabır arkadaslar.bi tavsiyemde niyet ederek ya zül celali vek ikram esmasini kalben zikredin .ama herseyin bâşi inanç.inanarak kalbenbyapın

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Allah kalbine göre versin didem kardeşim!

   Sil
  2. Didem arkadasm ya zül celali vel ikram emsasini kalben zikredin demsn ya bana açıklarmsn nasl bisy nr yapabilrm ben umutsuz vakaym bu duayi bitereli yirmi gün oldu amachala bisy yok bana yardimci olurmsn esma konusunda nasl olck nasl yaplck

   Sil
  3. Arkadaşim gunde 100q defa okuyacaksin bende senden farksiz degilim suan

   Sil
  4. Niyet et ama agzina surekli dola iş yaparken aliskanlik haline geliyo oku ve allaha ada.isallah gonlumuzdekini hakkimiza hakkimizdakini gonlumuze razi eyler

   Sil
 68. İçindeki biraz umut adamı öldürüyo

  YanıtlayınSil
 69. Arkadasim suan bende ayni senin gibiyim bu duayi gunde 1001 kere cekmen lazimmis yada ya vedud ya cami

  YanıtlayınSil
 70. Niyet et allah rizası için diye başla bi zamandan sonra alışkanlik yapiyo otururken yatarken gün icinde devamlı oku allaha ada.allah kalbimize gore versin adsız umarım derman buluruz herseyin başı allah

  YanıtlayınSil
 71. Ben ilk duayı 1 hafta okudum ve hacetimde bi değişik lik olmadı ama 2. duaya devam ediyorum Allah tüm kullarinin duasını kabul etsin

  YanıtlayınSil
 72. Hocam bana yardım edin lütfen bende anlama kitligimi var bilmiyorum okadar okudum bu esmalari hicbirsy anlamadim lütfen siz burdan yazarmsin bu esmalari hangisini kackere okumak lazm nasıl niyet etmek lazm ayrıca özel bi günü varmı birini seviyorm o beni sevmiyor onun bana aşık olması icin okumak istiyorum burdaki duayi okudum bitti simdi esmalarla devm etmek istiyorm burdan yardimci olurmusun yanlis bisy yapmaktan korkuyorum heralde :(

  YanıtlayınSil
 73. Adsız istersen ben sana yardım edeyim

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Didem bana yardımcı olmana cok sevinirim cok seviyorum ben burdaki dualari yaptm esmalar konusunda yardm edermisin lütfen

   Sil
 74. Ya ben öyle aşık oldum ki artık ne yapsam kar etmiyor her yerde o var Duası kabul olan varsa tam olarak nasıl yaptı duayı lütfen yardım edin

  YanıtlayınSil
 75. Ecbed adina bak esmaları ona gore cek

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Ecbed fln baktm ben pek anlamadim bisy ya didem

   Sil
 76. Kimin ebced adına bakmam Lazım

  YanıtlayınSil
 77. Adsiz kusura bakma yazamadim ismin neyse ecbed degerine bak netten orda senin adina cikan esmalar olucak niyetbet ve ceknsurekli

  YanıtlayınSil
 78. Didem ben buldum ecbed degerini ama nasl yapcm simdi tm bilmiyorum

  YanıtlayınSil
 79. İsminin esmasını surekli oku ama niyet mesela allah rizası icin sevdigimle kalblerimizin birleşmesi icin de oku surekli iş yaparken yatarken oku hep esmayi tekrar et

  YanıtlayınSil
 80. Didem istedim kadarmi okuycm yoksa esmanin uzerinde sayi var mesela 94 fln yaziyor okadrmi sana etkisi oldumu hic ben hâlâ cok üzgünüm beni sevmedigini bile bile bi ümitle devm ediyorum :(

  YanıtlayınSil
 81. İcinden ne kadar geliyosa oku bende aynıyım senin gibi.sadece sabır et lutfen sabır sadce

  YanıtlayınSil
 82. İstersen arkadaş olabiliriz adsız

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Tabiki olabiliriz didem ayrica bide hocama soarlimmi hocam nekadar faydasi olur okudumuzun yanlış bisymi yapiyoruz yoksa

   Sil
  2. Esmanın ne kadar okunması gerekiyorsa o kadar okuyun,kafanıza göre okumak yanlış olur!

   Sil
 83. Hocam ben artık onsuz yapamıyorum dua adabı nasıl acaba nasıl kabul olur

  YanıtlayınSil
 84. hocam hayirli günler.bazi sitelerde ilk dua icin ayetel kürsi ile korunma gerektigi cünkü bir davet oldugundan bahsedilmis.ne daveti oldugunu anlamadim.bazilarida büyü duasi oldugunu yazmis.ben 2.dua ile cok sükür ise girdim.simdi sevdigim kisi icin okumak istiyorum ama ilk dua ile ilgili yazilanlar kafami karistirdi.gercekten korunmak gerekir mi?ya da neden korunacagiz.daha evvel sihir bana yapilan sey yüzünden koruma tasiyorum üzerimde.Allah korusun yanlis bi sey yapmak istemem.yardimci olursaniz cok sevinirim.selam ve dua ile.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Kim yazmış,kim diyor ne daveti anlamış değilim?

   Sil
  2. hocam duanin ilk cümlelerini yazip arattim googleda.bir cok sitede cikiyor altina yapilan yorumlarda okudum.o yüzeden size sormak istedim.davet oldugunu ayetel kürsiyle 8 kere saga sola öne arkaya asagi yukari halka cizerek ve sonuncuyu icine cekerek koruma yapilmasi gerektigi yazilmis.

   Sil
  3. 1.duada huddam kelimesi geciyo.bu da davettir demisler.gerci davet icin farkli sayilarda okuyolar galiba.bilemiyorum ben.siz bilgi verirseniz hocam gönül rahatligiyla okuycam.

   Sil
 85. Benim dual şimdi bitti Allahım herkesin duasını kabul etsin

  YanıtlayınSil
 86. Benim duam şimdi bitti Allahım herkesin duasını kabul etsin

  YanıtlayınSil
 87. Benim dün itibariyle isteğim gerçekleşti,darısı sizin başınıza arkadaşlar :)))

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. nevin senin adina cok sevindim :) iki duayida okudun mu?bi de okuma süresinde sende ya da sevdiginde bi rahatsizlik hissettin mi?

   Sil
 88. Nevin nasıl okudun ya :/ kaç gün okudun

  YanıtlayınSil
 89. Kaç gün sonra dilegin gerçekleşti nevin?????

  YanıtlayınSil
 90. Aynen adsız kardeşim ben bu aralar çok bunalımdayım 8 gün okudum salavatta daha bitmedi napmam Lazım hiç bişeyden zevk alamıyorum

  YanıtlayınSil
 91. Bn napicam anlsmadim bi yardimci olurmusunuz lutfen

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Bu 4444 kereyi anlamadim lutfen yardim edin

   Sil
 92. Hocam bana yardim edin 4444 ben anlamadim 1 haftafa 1 gun 4444 defa mi okicaz hocam bi anlatirmisiniz simdiden teşekkurler

  YanıtlayınSil
 93. adsiz arkadaşım o dua 4444 kere okunuyor bi gün icinde degil mümkünse bir hafta icinde 4444 kere okumus olucaksn yada artk ongun icindede olur yani sayi tam olarak 4444 kere olmasi lazm

  YanıtlayınSil
 94. Yani 4444 kere olucak iki duada degilmi 4444 kere okuduktan sonra okumicaz degilmi

  YanıtlayınSil
 95. Mesela 4444 kere ya bunu mesels bugun 40 kere okuyabilirmiyim yarinda 40 ole ole okuyup bitirebilirmiyim

  YanıtlayınSil
 96. Adsız arkadaşım ilk duayı 7 gün oku günde 1 defa 2. Dua toplami 4444 kere okunacak duayi günde ister 40 tane oku ister 400 tane ama toplam 4444 ol ucak başlarken niyet et bitirincede niyet et

  YanıtlayınSil
 97. Anladim cokk tesekkurler ikinci duayi 4444 okicaz dimi birinci dua ise 7 gun boyunca 1 kere dogrumu anladim arkadasim simdiden tesekkur ederim bilgilendirdigin icin

  YanıtlayınSil
 98. Ya adsiz arkadasim ben bisey sorucam bu ilk dua 7 gun ya onu ikinci dia 4444 kere olanla birlikte okusam bi sakincasi varmi yoksa bi hafta ilk duayi bitiripmi ikinci duaya basliyim nolur yardim ederseniz sevinirim

  YanıtlayınSil
 99. Bide bunu sabah veya aksam yapsak farketmez dimi nolur cvp verirseniz sevinirim 

  YanıtlayınSil
 100. İlk gün 1.duayı oku bitir arkasından 2. Duayı oku 2.duayı kaç defa okursan ve ertesi gün ilk dua sonra 2 dua yi oku ama unutmamak için ben 2. Duayı hep yazdım kaç kere okuduğumu tarih atarak

  YanıtlayınSil
 101. Ben birlikte okudum bende farklı bi durum yok suan duaların bitmeli 1 hafta oldu biteli

  YanıtlayınSil
 102. Sabah veya akşam fark etmez

  YanıtlayınSil
 103. Saoll tesekkurler bni bilgilendirdigin icin bide etkisini gosterdimi sende

  YanıtlayınSil
 104. İsalah hepimizin dualari kabul olur

  YanıtlayınSil
 105. Bide bisey dicem suan bitti dedigin duani sadece 7 gun yaptin digilmi

  YanıtlayınSil
 106. Ve diğerini 4444 olana kadar okumaya devam et

  YanıtlayınSil
 107. Tmm tesekkur ederim zaten bugun birincisine baslicam ikincisinide birinci bittikten sonra baslicam

  YanıtlayınSil
 108. Beraber okusaydin keşke

  YanıtlayınSil
 109. He oluyomu beraber o zmn ole okurum daha baslamadim saolll

  YanıtlayınSil
 110. Bide bunu abdestsiz okuyabilirmiyiz

  YanıtlayınSil
 111. Duası kabul olan varmı ve nekadar sürede gerçekleşti

  YanıtlayınSil
 112. Çok şükür oldu arkadaşlar bugün oldu diyorum,heyttt be çok mutluyum,darısı sizin başınıza..........

  YanıtlayınSil
 113. Duayı bitirdikten kaç gün sonra oldu peki yaman

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. 8 gün sonra oldu,bana karşı ilgisinin olduğunu açıkladı :) şuan çıkmaya başladık ve çokta mutluyuz!

   Sil
 114. Arkadaslar bn bisey dicem birimci duam yarin bitiyo ama ikinci duami daha tamamlayamadim bunu bitirinceye kadar devam ettirebilirim dimi sure olarak

  YanıtlayınSil
 115. Evet bitene kadar oku

  YanıtlayınSil
 116. Bisey dicem bu ebced duasini nasil okicagimi biri biliyosa anlatabilirimi

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. kardeşim sen yanlış biliyorsun ebced duası diye bir şey yok,ebced hesabı var ve hesaba göre okunan dualar var! Linki veriyorum burdan bak; İsminizin Ebced Değeri İle İsminize Bakan Esma Nasıl Bulunur?

   Sil
 117. Arladaslar nolur ebced duasini bilen varsa guzel anlatabilirmi tesekkurler

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. yukarıda linki paylaştım,ayrıntılı bir şekilde yazıyor!

   Sil
 118. Tesekkurler yaman arkadasim duzelttigin icin de saol yaliskla dua yazmisim tekra saol

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. yardımcı olabildiysem ne mutlu arkadaşım,burada herkes birbirine yardımcı olmalı hem sevap kazanmalı hemde yardım severlik aşılamalı

   Sil
 119. Saoll ama yaman arkadasim simdi bn bu ebced hesabini okudum ama hicbisey anlamsdim bana yardim edersen cokk sevinirim

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. ben nasıl anlatabilirim ki orda çok açık bir şekilde yazıyor eğer orada yazılandan bir şey anlamadıysan benim sana buradan anlatmam imkansız:(

   Sil
 120. Arkadaşlar bu duaları abdestlimi okuyoruz

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. abdestli okumak her zaman daha iyidir!

   Sil

Yorum Gönderme

Yorum İçin Teşekkürler...